Home

  Versie 52, 1 november  2023, negende jaargang.

De website wordt geüpdatet op 15 december 2023.


Wat is Vrijheid?

Mijn ouders trouwden in 1939 en belandde een jaar later in de tweede wereldoorlog. Zij wisten wat vrijheid is omdat ze in de oorlogsjaren ernstig werden belemmerd in wat ze hadden gedroomd toen ze samen aan een nieuw leven begonnen.

 

Ik groeide als kind en puber op in een tijd waarin ‘de autoriteit’ overal aanwezig was. Alles wat je dacht en deed werd langs de lat van de opvattingen van de Rooms Katholieke Kerk, mijn ouders, onderwijzers, leraren en andere gezagsdragers gelegd. Persoonlijke meningen en gedrag werden getolereerd zolang ze pasten binnen hun strenge denkkaders.

De jaren zestig waren de jaren van bevrijding. Samen met vele anderen over de hele wereld kwam ik in opstand tegen een autoriteit die op de vraag ‘Waarom?’ doorgaans antwoordde: ‘Daarom!’.

De opstand tegen de onwrikbare autoriteit van mijn vader leidde er uiteindelijk toe dat ik letterlijk thuis wegliep of juister: wegfietste. Ik herinner me nog dat ik me enorm bevrijd voelde toen ik de straat uitreed. Eindelijk kon ik mijn eigen leven gaan leiden.

Op de opleiding Bouwkunde eisten we inspraak, wat er toe leidde dat er een studentenraad kwam, niet omdat de leiding het zinnig vond, maar omdat men bang was voor rellen zoals die op vele andere onderwijsinstituten plaatsvonden.

 

Mijn ouders voelden zich na de oorlog bevrijd van de Duitse bezetters en de schaarste aan alles die de oorlog met zich meebracht. De jaren zestig jongeren voelden zich bevrijd van een vorm van autoriteit die voelde als een dictatuur.

Mijn ouders en ik voelden ons bevrijd van iets met als gevolg dat we ook vrij waren voor iets: een leven zonder een vorm van dictatuur, overheersing, een leven waarin we meer ons zelf konden zijn en zelf konden bepalen wat we dachten en deden. We kozen voor een eigen leven en gingen op weg om te ontdekken wat dat inhield, wat dat van ons vroeg in ons denken en doen.


Vrij zijn van en vrij zijn voor horen bij elkaar, net zoals goed en kwaad, licht en donker, dag en nacht. Het ene ontleent zijn identiteit aan het andere, aan zijn tegenstelling. Vrij zijn van iets van geeft de energie aan vrij zijn voor iets. De energie voor vrij zijn voor ontlenen we aan onze herinnering aan toen we niet vrij waren van.

 

En nu anno 2023? Waar zijn wij tegen en waar zijn we voor? En dan bedoel ik niet kleine zaken, maar zaken die ons leven, het realiseren van onze dromen ingrijpend beperken en zaken die ons leven richting en zin geven.


We zijn zogenaamd vrijer dan ooit, maar weten niet echt  waar we vrij voor zijn. Dus denken we doorgaans dat vrijheid inhoudt dat we kunnen doen en laten wat er in ons opkomt. Maar doen en laten wat er in ons opkomt, geeft geen richting aan ons leven, maar maakt van het leven een dwaaltocht in een doolhof zonder doel en zonder kompas en maakt ons slaaf van influencers en reclames die ons voortdurend vertellen wat we allemaal moeten hebben en doen om succesvol en gelukkig te zijn.

 

Deze update gaat op zoek naar wegen naar echte vrijheid, niet naar de nepvrijheid van alles kunnen zeggen, denken en doen. Vrijheid is het nemen van verantwoordelijkheid voor ons leven, voor wat we met dit leven willen bereiken als bijdrage aan onze groei en ontwikkeling en die van de maatschappij als geheel, want alle leven zoekt naar groei en bloei.

 

‘Vrijheid betekent verantwoordelijkheid. Daarom zien de meeste mensen er tegenop.’

 

George Bernard Shaw,1856-1950, Iers-Engels schrijver, criticus en Nobelprijswinnaar literatuur (1925), Maxims for Revolutionists (1903).

  

Ik wens ons allen de weg naar echte vrijheid.

Column.


Wat is vrijheid?


De drang naar vrijheid heeft mijn leven lang een belangrijke rol gespeeld. Enerzijds vanuit mijn karakter en anderzijds gestimuleerd door de cultuur van de jaren 60 waarin ik me samen met anderen verzette tegen een aantal van boven opgelegde regels en voorschriften van instituties zoals de Kerk, het gezin en overheidsinstanties. We voelden ons er door onderdrukt, ingeperkt omdat we het niet eens waren met de argumenten waarmee de voorschriften en regels werden onderbouwd.


Tegenwoordig vragen we om vrijheid die vooral te maken heeft met kunnen denken, zeggen en doen wat we voelen of willen. ‘Recht hebben op’ wordt hiervoor vaak als argument gebruikt.

 

Vrijheid kan dus gedefinieerd worden als: 


 1. de afwezigheid van onredelijke beperkingen door anderen;
 2. de mogelijkheid om zelf te mogen bepalen op welke manier we ons leven inrichten.


De eerste ‘soort’ vrijheid kan worden bestempeld als negatieve vrijheid: hoe minder beperkingen door anderen of omstandigheden, hoe groter de vrijheid.

De tweede ‘soort’ vrijheid kan worden bestempeld als positieve vrijheid: hoe meer vrije keuze, hoe groter de vrijheid.

Positieve en negatieve vrijheid hangen samen. Positieve vrijheid is niet mogelijk wanneer negatieve vrijheid ontbreekt. Anderzijds is negatieve vrijheid weinig zinvol als positieve vrijheid niet nagestreefd kan worden.

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat het streven naar vrijheid een optelsom is van het minimaliseren van beperkingen én het bewust worden van de eigen keuze, de eigen mogelijkheden. Vrijheid is dus vrij zijn van én vrij zijn voor.

 

Beperkingen opgelegd door onze omgeving worden vaak ten onrechte gezien als iets negatiefs en worden dus bestreden, wat komt door het stellen van vrijheid boven iets dat belangrijker is dan vrijheid en de basis vormt van het leven van ieder mens, namelijk dat we sociale wezens zijn die zich alleen kunnen leren kennen en ontwikkelen door wat de Franse filosoof Levinas ‘de Ander’ noemt. Als er geen ander was zouden we met niemand rekening hoeven te houden en hadden we geen regels en wetten nodig. De Ander dwingt ons tot betrokkenheid, tot verantwoordelijkheid, tot rekening houden met elkaar, tot keuzes hoe we met elkaar omgaan, tot menselijkheid.

Om op een menswaardige manier met elkaar samen te leven, hebben we afspraken gemaakt en regels en wetten opgesteld. We mogen dus niet doen wat tegen regels en wetten ingaat. En we hebben afgesproken dat als er hierover onduidelijkheid bestaat, de rechter hierover uitspraak doet.

Vrijheid betekent dus niet dat we mogen denken, zeggen en doen wat we willen en de mening om in algemene zin recht te hebben op vrijheid is ook onjuist. Vrijheid is een plicht, zoals de Russische filosoof Nikolaj Berdjajev zei.


Vrijheid heeft dus altijd grenzen en wel die we gesteld hebben vanwege onze verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. Vrijheid komt volgens de Franse filosoof Tocqueville dan ook mede tot stand in volmondige betrokkenheid bij dat wat we democratisch met elkaar hebben afgesproken.


Vrijheid heeft niet alleen grenzen vanwege onze verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook door onze persoonlijke mogelijkheden en beperkingen. Een tulp kan geen boom worden en als ik blind ben, kan ik niet spelen in het nationale voetbalelftal. Het herkennen en erkennen van onze mogelijkheden en beperkingen is dan ook belangrijk voor het verkennen van onze vrijheidsruimte.


Het niet erkennen van de maatschappelijke en onze eigen grenzen maakt ons onvrij, omdat we dan dingen willen die we niet kunnen. We ervaren die grenzen dan immers als onterechte beperkingen en niet als grenzen die nodig zijn voor het welzijn van onszelf en de maatschappij.


De mate van vrijheid heeft in deze tijd ook alles te maken met de mate waarin we ons laten beïnvloeden door alles wat reclames, influencers en sociale media ons voorhouden om zogenaamd succesvol en ‘in’ te zijn. Zijn we hiervan de slaaf of kiezen we vrij onze eigen weg.

 

De basis van de Franse revolutie was het strijden voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Naar mijn mening zou, gezien het voorafgaande, de volgorde moeten veranderen in broederschap, gelijkheid en vrijheid. Immers naast het feit dat we ‘broeders’ zijn, zijn we ook gelijken, gelijk. Onze vrijheid heeft broederschap en gelijkheid als voorwaarden.


Een uitspraak van de vierde-eeuwse kerkvader Augustinus luidt: ‘Heb lief en doe wat je wilt’ en volgens de Russische anarchistische denker Bakoenin kan een mens alleen vrij zijn als alle mensen om hem heen vrij zijn. In vrijheid zijn we gelijk.

 

Het nemen van verantwoordelijkheid voor een persoonlijke invulling van het leven en voor de maatschappij en de wereld spelen een essentieel rol in ons gevoel van vrijheid. Als die verantwoordelijkheid er niet is en niet wordt ontwikkeld in onze opvoeding en onderwijs, wordt de basis gelegd voor onvrijheid, chaos, dictatuur of voor onderdrukking door minder- of meerderheden.


Laten we kritisch blijven nadenken over wat vrijheid is, over waar we ‘vrij van’ en ‘vrij voor’ moeten zijn.

Overpeinzing:


Doorgaand verkeer gestremd!

  Onze straat is tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege werkzaamheden op het volgende kruispunt. Het bovenstaande bord geeft dit duidelijk aan en mensen zijn middels eenzelfde bord al 200 meter eerder gewaarschuwd voor deze verkeersstremming. Het zou dus voor iedereen duidelijk moeten zijn dat het doorrijden op deze weg inhoudt dat je na 350 meter niet verder kunt en dus moet omdraaien.


  Maar in de praktijk blijken mensen daar toch vaak anders over te denken, gezien het groot aantal automobilisten dat het bord negeert en gewoon de weg vervolgt richting de definitieve wegafzetting. We zien dan ook niet alleen massa’s auto’s maar ook vrachtwagens en bussen langs rijden en enkele minuten later weer terugkomen.


  Op weg naar de definitieve blokkade wordt het rijgedrag doorgaans bepaald door enige twijfel van de bestuurders, wat zich uit in een lage snelheid. Terugkerend is de snelheid doorgaans veel hoger, waarschijnlijk vanuit de gedachte dat de verloren tijd moet worden ingehaald. En die verloren tijd is voor vrachtwagens en bussen aanzienlijk omdat ze de afstand van 350 meter achteruitrijdend moeten afleggen omdat ze hun voortuig niet kunnen keren.


  Bij het zien van het bord ‘Doorgaand verkeer gestremd’ denken velen misschien dat het bord er wellicht is geplaatst om de plek waar gewerkt wordt zoveel mogelijk te ontlasten van passerend verkeer en dat ze er dus toch langs kunnen. Ook worden ze, als ze het bord niet negeren, gedwongen een andere weg te zoeken en die is niet duidelijk aangegeven, wat tot onzekerheid en tijdverlies leidt en daar zitten we niet op te wachten.


  Dit doorrijdgedrag en de gevolgen ervan leggen een gedrag bloot dat we in veel situaties tegenkomen. We negeren regelmatig waarschuwingen voor situaties die tot blokkades leiden. Zo doen we dat ten aanzien van tekens die erop wijzen dat we niet gezond leven, dat we op een te stressvolle manier in het leven staan en dat we gedrag vertonen dat onszelf en anderen schaadt. En zo worden we geconfronteerd met allerlei ziektes die we hadden kunnen vermijden, raken we burnout en worden we op allerlei manieren hard geconfronteerd met de gevolgen van ons foutieve gedrag.


  Zo worden we al decennialang lang gewaarschuwd voor de catastrofale gevolgen van ons gedrag dat heeft geleid tot de heersende klimaatcrisis. Maar we weigeren ons gedrag aan te passen omdat we denken dat de negatieve effecten ervan wel zullen meevallen, ze ons niet zullen raken of omdat we ons er gewoon niet mee willen bezighouden omdat we denken dat we als individu aan de oplossing van de problemen niets kunnen bijdragen, waardoor de ingrijpende negatieve gevolgen steeds groter worden, zoals we dat dit jaar hebben gezien en ervaren in de vorm van enorme hitteperiodes, droogtes, bosbranden en overstromingen.

   

  We zijn doorgaans niet goed in het omgaan met noodzakelijke veranderingen omdat die om een gedragsverandering vragen en onzekerheid veroorzaken en daarom houden we onszelf voor dat het wel niet zo erg zal zijn als wordt gezegd, dat het allemaal wel zal meevallen. Totdat we gedwongen worden ons gedrag te veranderen door een blokkade in de vorm van bijvoorbeeld een wegafzetting, ziekte, burnout, een onhoudbare situatie op ons werk,  in ons gezin of relatie of, zoals nu, in de vorm van klimaatcatastrofes.


  Ziektes, crisissen en catastrofen waarmee we worden geconfronteerd door het ontkennen van de waarschuwingen kosten doorgaans niet alleen veel tijd, energie en geld, maar veroorzaken doorgaans ook langdurige of zelfs onherstelbare schade. En dit alles hadden we ons kunnen besparen als we de talrijke waarschuwingen ter harte hadden genomen.


  We kennen allemaal de gezegdes ‘Wie niet horen wil, moet voelen’ en ‘Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten’ maar ook deze eeuwenoude waarschuwingen verhinderen niet dat we voortdurend allerlei waarschuwingen in de wind slaan, net zoals velen dat doen met de doodsbedreigende waarschuwingen op pakjes sigaretten.


  Er is niets mis met waarschuwingsborden, -teksten en -gezegdes. Er is duidelijk iets mis met ons.

  Teksten:


  15 teksten over vrijheid.


  1.

  Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid.

  Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken en je aan datgene te binden wat het beste voor je is.


  Paulo Coelho, Braziliaans schrijver 1947-

  2.

  Vrijheid is geen recht, het is een plicht.


  Nikolaj Berdjajev. Russisch filosoof 1874-1948.

  3. 

  Vrijheid is een grote discipline.


  Karel Appel, Nederlands kunstschilder en beeldhouwer 1921-2006.

  4.

  Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.


  SörenKierkegaard, Deens filosoof 1813-1855.

  5.

  Alles dat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid.


  Albert Einstein, Duits - Amerikaans natuurkundige 1879-1955.

  6. 

  Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen.


  Krishnamorti India’s spiritueel leraar 1895-1986.

  7. 

  Velen denken dat ze vrij zijn. Het is de vrijheid van de onverschilligheid.


  George vanAcker, Vlaams dichter 1919 –

  8. 

  Individuele vrijheid moet in zoverre zijn grenzen kennen: het individu mag niet tot overlast voor anderen zijn.


  John Stuart Mill, Engels econoom 1806-1873.

   9.

  Wie zegt: hier heerst vrijheid, liegt, want vrijheid heerst niet.


  Erich Fried, Oostenrijks schrijver en dichter 1921-1988.

  10.

  Mijn mede-Amerikanen: vraag niet wat uw land voor u kan doen, maar vraag wat u voor uw land kunt doen.

  Vraag niet wat Amerika voor u zal doen, maar wat we samen kunnen doen voor de vrijheid van de mens.


  John F. Kennedy, Amerikaans politicus en president 1917-1963.

  11.

  Opvoeding en democratie zijn broertje en zusje, omdat de vrijheid een mogelijkheid is die in het samenleven met anderen geleerd moet worden.


  Kees Boeke, Nederlands pedagoog 1884-1966.

  12. 

  Vrijheid is het recht om alles te doen wat de wet toestaat.


  Montesquieu, Frans filosoof 1689-1755.

  13. 

  Wat zijn mensen toch absurd!

  Zij gebruiken nooit de vrijheden die zij bezitten, maar zij eisen diegenen die zij niet beziiten.

  Zij hebben de vrijheid van gedachte, maar zij eisen de vrijheid van meningsuiting.


  Sören Kierkegaatd, Deens filosoof 1813-1855.

  14. 

  Armoede is een grote vijand van het menselijk geluk.

  Zij vernietigt de vrijheid en maakt het uitoefenen van sommige deugden onmogelijk, en van andere zeer moeilijk.


  Samuel Johnson, Engels schrijver 1709-1784.

  15. 

  Zonder reden 'Brand' roepen in een volle schouwburg kan niet worden gerechtvaardigd met een beroep op de vrijheid van meningsuiting.


  Paul Cliteur, Nederlands rechtsgeleerde, filosoof en columnist 1955-

  Beelden van september en oktober 2023:

  Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

      We hadden een mooie en lange nazomer.

  De prachtige lange nazomer ging als vanzelf over in een mooi begin van de herfst. 

  Sferen in het Geulpark in Valkenburg.

  Nazomer en vroege herfsttaferelen.

  Valkenburg kent sinds enige tijd een waterval als gevolg van een tijdelijke omleiding van de Geul via het overstroomgebied bij de oude Leeuwbrouwerij.

  De foto laat de de plek zien waar het water weer in de Geul stroomt.

  Al wandelend kom je soms mooie en bijzondere dingen tegen.

  1. Lijnenspel van trappen van een universiteitsgebouw op het Tapijnterrein in Maastricht.

  2. Beeld in centrum van Heerlen.

  3. Beeldjes op dak in Berg en Terblijt.

  4. Begroeid prieeltje in Valkenburg.

  Kunst:

           Jan Hanssen, gekleeurd en bewerkt beton.

  Eric Buijs en Nicolas Dings.

  Boeken:

  Verwachte nieuwe uitgaven:

  Een boek over:

  Kapitalisme.

  Socialisme.

  Liberalisme

  Crisissen.

  Macht.

  Gezag,

  Hebzucht.

  Jaloezie.

  Kortom, een boek over:

  Ons.

  Onze samenleving.

  Onze maatschappij.


  Voorwoord.


  Vanuit mijn opvoeding in de jaren 50 en 60 ben ik geneigd om me verantwoordelijk te voelen voor mijn gedrag en wat dat veroorzaakt in de buitenwereld, de maatschappij. Wie mijn boeken leest, zal dan ook opmerken dat ik me voortdurend richt op wat we als individu kunnen doen aan het oplossen van persoonlijke en maatschappelijke problemen.

  In toenemende mate word ik me er echter van bewust dat we als individu in dit streven ernstig worden belemmerd omdat we gevangen zitten in een maatschappij die wordt beheerst door geld: een kapitalistische maatschappij, waarin de meeste productiemiddelen in het bezit zijn van enkele mensen, kapitalisten, terwijl de meerderheid van de werkenden geen productiemiddelen bezit en daardoor gedwongen wordt tot het verkopen van zijn arbeidskracht en afhankelijk is van de moraal die binnen het kapitalistisch denken en handelen heerst.

  En die moraal is doorgaans niet gericht op het welzijn van alle betrokkenen en van de maatschappij als geheel, maar op de eigen welvaart, op het verdienen van zoveel mogelijk geld om daarmee vervolgens via bijvoorbeeld beleggingen en dubieuze handelspraktijken nog meer geld te verdienen.

  De filosoof Schopenhauer beschreef dit gedrag al in de 19de eeuw als volgt:

   

  ‘Rijkdom is als zeewater, hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt.’


  Het verwerven van deze rijkdom gaat doorgaans ten kosten van mensen die op velerlei manieren worden uitgebuit en gemanipuleerd om zoveel mogelijk te consumeren, met alle gevolgen van dien. Alle hedendaagse wereldbedreigende crisissen zijn voor het grootste gedeelte het gevolg van dit gedrag, zoals de klimaatcrisis, de wooncrisis, de vluchtelingencrisis en de grote welvaartsongelijkheid in de wereld, waarvan bewezen is dat deze aan de basis ligt van veel fysieke en psychische klachten en ziektes en van kleine en grote oorlogen.


  Zoals eeuwenlang de macht en de moraal van de twee-eenheid Kerk en Adel de maatschappij regeerden, doet dat nu de economie die bepaald wordt door kapitalisten..

   

  De vraag is hoe is zover is gekomen dat niet democratische regeringen de gang van zaken in de wereld bepalen, maar het grote geld, het kapitalisme.

  In dit boek ga ik op zoektocht naar antwoorden op deze vraag en naar mogelijkheden om deze wereldbedreigende machtsuitoefening te stoppen en een maatschappij te creëren die niet streeft naar rijkdom, maar die gekenmerkt wordt door wat Sander Heijne en Hendrik Noten schreven in hun boek Fantoomgroei:


  ‘Een vredige samenleving waarin mensen met elkaar door één deur kunnen, omdat niemand de ander uitbuit. Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft, en werken loont. Een samenleving waarin mensen veilig over straat kunnen, waar voldoende leraren voor de klas staan, de gezondheidszorg goed geregeld is en armoede tot het verleden behoort. En natuurlijk een planeet met een leefbaar klimaat, met als het even kan, zo nu en dan een Elfstedentocht.’


  Met dank aan Paul Verhaeghe die me tot het schrijven van dit boek inspireerde door zijn boek ‘Onbehagen’ en aan Ryan Holiday die in zijn boek ‘Discipline is het doel: De kracht van zelfbeheersing’ oplossingen aandraagt voor onze mateloze honger naar consumptie, geld, succes en macht die uiteindelijk zal leiden naar onze ondergang.

  Voorwoord.


  De eerste vijf maanden van 2023 wijdde ik aan mijn oude liefde, namelijk de filosofie, een studie die ik vanaf mijn 20ste gedurende twee jaar volgde aan het Filosoficum in Velaines bij Tournai / Doornik in het zuiden van België. Deze studie heeft me geleerd op een gestructureerde manier te zoeken naar wijsheid, want ‘filosofie’ is afgeleid van het Oudgriekse woord ‘φιλοσοφία, philosophia’.

  ‘Philo’ betekent ‘die houdt van’ en ‘Sophia’ betekent ‘wijsheid’. Filosofie is dus houden van of verlangen naar wijsheid. Als afgeleide hiervan vertalen we filosofie in het Nederlands als ‘wijsbegeerte’. Filosofen streven dus naar kennis en wijsheid.

  De wijsheden die ik gedurende de vijf maanden van 2023 opdeed, legde ik vast in het boek ‘Over filosofie en 25 filosofen’. Ik eindigde het boek met de volgende tekst:


  ‘Het huidige tijdperk wordt wel eens omschreven als ‘het ijzeren tijdperk’ omdat het gekenmerkt wordt door een extreem materialisme en de overheersing van de rede, het verstand. Aan de basis van deze ontwikkeling stond onder andere de filosoof Descartes die vond dat echte, ware kennis niet voortkomt uit zintuiglijke waarneming, omdat die de mens kan bedriegen, maar alleen uit de ratio, het menselijke verstand. Hiermee wees hij niet alleen de filosofische stroming van het empirisme af, waarin gesteld wordt dat kennis voornamelijk of geheel voortkomt uit de ervaring via onze zintuigen, maar ook dat onze intuïtie een belangrijke kennisbron is.

  Onze intuïtie verbindt ons met de wereld achter het tastbare fysieke, de metafysische wereld, waar we alleen toegang toe hebben via ons diepe persoonlijke innerlijke weten, onze intuïtie. Waar we geen aandacht aan geven, groeit niet. Dus zijn we onze verbinding met onze capaciteit om deze metafysische wereld te betreden kwijtgeraakt en daarmee ons bewustzijn van onze niet materiële oorsprong en onze bestemming, en zijn we wezen geworden, verdwaald in het leven, en dempen we ons gevoel van zinloosheid door te vluchten in materiële genoegens, ondanks dat we voortdurend ervaren dat dat ons niet echt gelukkig maakt.

  ‘De rede’ die centraal stond in de filosofie van de Verlichting heeft niet gebracht wat de aanjagers en aanhangers ervan voor ogen stond: algehele kennis. Begrijpelijk dat ze zich afzetten tegen de heersende irrationele religies die mensen tot slaaf maakten van hun geboden en verboden. Maar door de macht aan de rede te geven en ons zintuiglijk en spiritueel ‘voelen’ te wantrouwen en zelfs af te wijzen als bron van kennis, hebben ze het kind met het badwater weggegooid en zijn we iets kwijt geraakt wat ik ‘Intimiteit’ noem, onze diepste verbinding met onszelf, onze medemensen en de werelden om ons heen, en alles wat we daardoor aan kennis over onszelf, de wereld en over onze bestemming kunnen verwerven.


  Intimiteit is de verbinding die verder gaat dan de materiële ervaring van de ander en het andere. Zo is intimiteit met iemand iets anders dan seks hebben. Seks gaat om de ervaring van de verbinding tussen twee lichamen, intimiteit gaat over de diepe persoonlijke verbondenheid, het ervaren, het diep voelen van de verbinding met de persoon als geheel, met alles wat hij is en hem beweegt.

  Intimiteit met de natuur of muziek gaat verder dan alleen het zien, horen en genieten ervan, maar is de verbinding met hun krachten, energie en processen, waardoor we ons er deel van voelen en we hun diepere zijn ervaren.

  We zijn niet alleen materie, we hebben ook een ziel die zijn oorsprong heeft in de metafysische spirituele wereld. Alleen als we zowel onze materiële als ons spirituele zijn aandacht geven, kunnen we groeien en ons ontwikkelen tot wat we in ons diepste wezen zijn. Groei en ontwikkeling zijn de essentie van alle leven, van mensen, dieren en alles wat er leeft in en op onze aarde. Ook het besef van die essentie zijn we kwijtgeraakt.


  Wat mij persoonlijke betreft: ik ga de komende tijd op zoek wat ikzelf nu eigenlijk denk over mezelf en over de verbinding met anderen en mijn omgeving, om zodoende meer duidelijkheid te krijgen over de te lopen weg in dit leven.

  In dit proces zal ik uiteraard de filosofische gedachten uit dit boek meenemen, maar me ook richten op wat ik ‘De filosofie van de Intimiteit’ noem, omdat deze naar mijn mening noodzakelijk aandacht verdient. ‘Het ijzeren tijdperk’ moeten we snel achter ons laten, want we zijn meer dan materie en ons denken, we zijn spirituele wezens met een lichaam en een ziel en met een intuïtief vermogen dat ons toegang kan verschaffen tot het diepere zijn van onszelf en alles en dus tot het weten wat onze bestemming is.’


  Dit boek is dan ook het gevolg van mijn verlangen en voornemen om me te verdiepen in wat intimiteit betekent en inhoudt en hoe we die een plaats kunnen geven in ons denken en handelen om zo het ‘ijzeren tijdperk’ te verlaten en ons te verbinden met het diepere zijn van onszelf en alles.

  Graag neem ik je mee op deze ontdekkingstocht.

  Voor inlichtingen over alle uitgegeven boeken van harriebielder.nl:

  ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande klop.

  Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

  Reacties en  aanbevelingen via

   harriebielders@gmail.com