Home

  Versie 42, 1 april  2022, zevende jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 juni 2022.


Kracht tegen macht.

Lente 2022:

Lentebloei en oorlog, kracht en macht.


Tegenover macht staat kracht. Macht is hard en die hebben we allemaal in meer of mindere mate meegekregen vanuit onze dierlijke afstamming. Kracht is zacht en is een zielenkwaliteit die ook in ons aanwezig is en die we kunnen ontwikkelen door nee te zeggen tegen iets dat we niet willen en ja te zeggen tegen de dingen die bij ons passen, bij onze dromen en capaciteiten, bij ons diepste zijn dat wil groeien en zich ontwikkelen tegen de verdrukking van alle macht in, zoals de tulp zich in het voorjaar door de harde bovenlaag heen moet worstelen om te kunnen bloeien.

In onze kracht staan houdt in dat we nee durven zeggen tegen alles wat we niet willen ook al hangt ons de dreiging voor ontslag, voor geen promotie, voor niet aardig gevonden worden en voor uitsluiting of verbanning uit de groep boven het hoofd. Nee zeggen tegen het machtsmisbruik van Poetin houdt in dat we maatregelen nemen tegen Poetins agressie ook al riskeren we daardoor tegenmaatregelen die voor ons heel negatief uitwerken.

Laten we onze innerlijke krachten ontwikkelen en gebruiken en onze neiging tot macht en machtsmisbruik onderdrukken onder het motto minder macht, meer kracht.

Column.


Minder macht, meer kracht.

 

Er is al enige tijd veel aandacht voor machtsmisbruik. Zo richt de MeToo beweging zich op seksueel grensoverschrijdend gedrag en verzet de Black Lives Matter beweging zich tegen antizwart racisme. Van machtsmisbruik is sprake als iemand je dwingt iets te doen wat je niet wilt en wat niet geoorloofd is. Iemand aanhouden omdat hij een donkere huidskleur heeft en iemand dwingen tot lichamelijk contact is dan ook machtsmisbruik.

Bij machtsmisbruik wordt doorgaans gebruik gemaakt van de afhankelijkheid, ondergeschiktheid van het slachtoffer ten opzichte van degene die macht uitoefent. De machthebber is fysiek sterker of kan dreigen met maatregelen die ongunstig zijn. Dat dreigen hoeft niet letterlijk te gebeuren, maar het feit dat hij die maatregelen vanuit zijn positie kán nemen, is al dreigend genoeg, zoals dat het geval is in de relatie tussen werkgever en werknemer of bij fysieke overmacht. Ingaan tegen een onterechte beslissing  of kritiek hebben op ‘je baas’ houdt de mogelijkheid in dat hij je carrièremogelijkheden zal blokkeren of je zal proberen te ontslaan. Afhankelijkheid schept mogelijkheden tot machtsmisbruik. Dictators kunnen lang aan de macht blijven doordat zij hun tegenstanders kunnen dreigen met allerlei vormen van in- of uitsluiting.

Machtsmisbruik komt overal op grote schaal voor in landen, organisaties, verenigingen, gezinnen en relaties. Door de toenemende emancipatie van individuen en groepen neemt gelukkig het protest tegen machtsmisbruik toe en worden maatregelen geëist om het terug te dringen. De bovengenoemde bewegingen zijn hiervan prominente voorbeelden.

Helaas zijn er een groot aantal machtsmisbruiken dat nog te weinig aandacht krijgt zoals de uitbuiting van arme landen die tegen dumpprijzen grondstoffen moeten leveren aan rijke landen. Zo bleek uit een recente Tv-rapportage van het programma De Prijsknaller dat koffieboeren in Uganda worden gedwongen koffie te leveren tegen of zelfs onder de kostprijs omdat ze die anders gewoon niet kunnen verkopen en dus helemaal geen inkomsten hebben. Daarnaast mogen ze volgens een Europees handelsverdrag geen gebrande koffie invoeren in Europa. Dat houdt in dat ze niet de mogelijkheid hebben om deze industrie op te bouwen en zo het geld te verdienen dat nu wordt verdiend door de grote koffiebranders in het westen. Hetzelfde geldt voor veel producten uit ontwikkelingslanden en voor veel arbeiders uit arme landen. De westerse wereld heeft het geld en dus de macht en maakt daar op grote schaal misbruik van en houdt zo de enorme kloof tussen arme en rijke landen in stand.

Machtsmisbruik is onderdrukking en is, in welke vorm dan ook, onmenselijk en dus verwerpelijk omdat leven in essentie menswaardige groei en ontwikkeling inhoudt en onderdrukking deze tegenhoudt. Waarom protesteren we niet massaal tegen deze vormen van machtsmisbruik? Omdat we dan misschien veel meer moeten betalen voor onze koffie en we niet meer gemiddeld 46 kledingsstukken per persoon per jaar kunnen kopen? Wij beseffen nog veel te weinig dat we rijk zijn en welvarend doordat we anderen uitbuiten. Er is nog steeds sprake van grootschalige slavenhandel en kolonialisme terwijl die wettelijk al decennialang zijn afgeschaft. En wat te denken van de macht van multinationals, de rijke elite en van de stortvloed aan manipulatieve reclames en influencers die door slim gebruik te maken van het psychologische inzicht in onze zwakten, ons manipuleren, misbruiken.

Tegenover macht staat kracht. Macht is hard en hebben we meegekregen vanuit onze dierlijke afstamming. Kracht is zacht en is een zielenkwaliteit die ook in ons aanwezig is en die we kunnen ontwikkelen door nee te zeggen tegen wat we niet willen en ja te zeggen tegen wat bij ons past, bij onze dromen en capaciteiten, bij ons diepste zijn dat wil groeien en zich ontwikkelen tegen de verdrukking in, zoals in het voorjaar de tulp zich door de harde bovenlaag heen moet worstelen om te kunnen bloeien. Dat houdt wel in dat we risico’s moeten durven nemen, nee durven zeggen ook al hangt ons de dreiging voor ontslag, voor geen promotie, voor niet aardig gevonden worden en voor uitsluiting of verbanning uit de groep boven het hoofd.

Als we in onze kracht staan, houdt dat ook in dat we het niet nodig hebben om zelf macht te gebruiken om onze zin te krijgen door gebruik te maken van slinkse mooie praatjes, verleidelijk gedrag, leugens of andere vormen van manipulatie. Onze cultuur is niet gericht op het ontwikkelen van kracht maar van macht. Macht en machtsmisbruik zien we overal, gedrag vanuit innerlijke kracht is spaarzaam. Vreemd, want voor krachtige mensen met een natuurlijk gezag hebben we doorgaans meer waardering dan voor mensen met macht. We leren om ons te verdedigen, dus macht op te bouwen, we leren niet om in onze kracht te gaan staan, te gaan staan voor onze dromen, voor wie we in het diepst van ons wezen willen en kunnen zijn en nee te zeggen tegen wat daar niet in past. Kracht leidt tot gezag, tot natuurlijke, aanvaarde macht die niet onderdrukt maar  inspireert en stimuleert. Laten we onze innerlijke krachten ontwikkelen en gebruiken en onze neiging tot macht en machtsmisbruik onderdrukken onder het motto minder macht, meer kracht.

Overpeinzing:


Over kracht.

 

Kracht is nodig om te groeien en ons te ontwikkelen, om nee te zeggen tegen wat we niet willen en om tegenslagen aan te kunnen. Vooruitgang, succes zonder tegenslagen bestaat niet zoals de biografieën van succesvolle mensen alsmaar aantonen. Maar omgaan met tegenslagen moeten we leren, het is een essentieel onderdeel van ons groei- en ontwikkelingsproces.

In de huidige tijd wordt helaas weinig aandacht besteed aan het trainen van onze kracht, onze weerbaarheid tegen tegenslagen die een onvermijdelijk onderdeel vormen van het leven en noodzakelijk zijn om te groeien en ons te ontwikkelen. Weerbaarheid tegen tegenslagen ontwikkelen we door het oplossen van problemen, het aangaan van uitdagingen, door vallen en opstaan, fouten maken, mislukkingen, door een grote verscheidenheid aan probeersels en ervaringen, door reflectie, evaluatie van ons doen en laten en door het krijgen en accepteren van kritiek.

Net zoals we ons lichaam moeten trainen om de lichamelijke inspanningen aan te kunnen die het leven van ons vraagt, zo moeten we ook onze geest trainen om weerbaar te zijn tegen tegenslagen, chaos, wanorde en stressvolle situaties.

Als we ongemak en pijn vermijden die gepaard gaat met lichamelijke inspanning, wordt ons lichaam slap, fragiel en hebben we minder weerstand tegen allerlei ziektes. Als we de pijn, tegenslagen uit de weg gaan, dan worden we geestelijk fragiel, kwetsbaar. Onze weerbaarheid, tolerantie voor de dagelijkse tegenslagen wordt dan minder. Gelukkiger worden we daar niet van, integendeel, we gaan ons steeds meer een slachtoffer voelen dat alles en iedereen de schuld geeft van zijn situatie, dat zijn heil zoekt in verdovende activiteiten, in nepvrijheden en de regie verliest over zijn leven en vatbaar wordt voor zogenaamde reddende ideologieën van buiten, zoals we die zien bij radicale politieke partijen en complottheorieën.

 

‘Als mensen steeds meer waarde hechten aan nepvrijheid, gaat het met hun waarden bergafwaarts en worden ze kinderlijk egoïstisch, wat er uiteindelijk toe leidt dat ze zich tegen het democratisch bestel keren. Mensen die hebben toegegeven aan kinderlijke waarden willen de macht niet meer delen. Ze willen niet langer om de tafel gaan zitten om te onderhandelen met andere groepen en andere religies, en ze zijn niet langer bereid pijn te verduren omwille van meer vrijheid en welvaart. Wat ze dan willen is een sterke leider die alles in één keer goedmaakt. Dan kiezen ze voor een tiran.’

 

 Marc Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop.

 

Als we weerbaar worden tegen tegenslagen, kunnen we krachtig aan de oplossing van problemen gaan staan, onszelf beter beheersen, standvastiger principes hebben en krachtig aan onze eigen groei en ontwikkeling en die van onze omgeving en de wereld werken, wat de enige weg is naar een zinvol leven en echt geluk.

Teksten:


5 teksten over kracht.


1.

'Ons ego is slechts een klein onderdeel van wie we zijn, maar het belemmert ons vaak het zicht op het grotere geheel. Als we gaan beseffen en ervaren dat we zoveel meer zijn dan ons ego, dat ons ware zelf oneindig groot en krachtig is, dan kunnen we andere keuzes maken en met elkaar een andere werkelijkheid creëren.

Als mens hebben we allemaal een ego, dat hoort bij ons mens-zijn, en een ego hebben we ook nodig om iets in de wereld te zetten. Het gaat mis als ons ego uit balans raakt. Als we ons ego te veel opblazen, veelal uit een gebrek aan eigenwaarde en eigenliefde, en controle en macht gaan uitoefenen over een ander. Of als we ons ego onder het kleed schuiven, eveneens veelal uit een gebrek aan eigenwaarde en eigenliefde, en anderen macht over ons laten uitoefenen, waarbij we onze eigen persoonlijke wilskracht niet meer voelen. De overheerser tegenover het slachtoffer.

Ons ware zelf daarentegen is werkelijk groots en bescheiden. Het heeft een enorme potentie en creatief vermogen, maar ook het besef dat het onderdeel is van een groter geheel, waarin we als mensen maar een bescheiden rol spelen.'


Roelin Dekker, Van egoïsme naar eenheid, Mantra 14, pag. 13.


2.

'Het overwinnen van egoïsme en narcisme, in onszelf en in organisaties, is noodzakelijk om een meer liefdevolle manier van leven en werken te kunnen verwezenlijken. We hoeven niet van ons ego af te komen. Het gaat erom dat we ‘uitzoomen’ en inzien dat we niet ons ego zijn. Volgens Anselm Grün gaat het er niet om de begeerte uit te drijven, want daarmee zou de mens zijn drijfveer verliezen, zijn vitaliteit en levenslust. En ook zou de economie zijn drijfveer verliezen. De begeerte motiveert ons volgens Grün om geluk te zoeken. Het gaat erom de destructieve kracht van de begeerte te transformeren in een kracht die innerlijke vrijheid en rust geeft en ontwikkeling stimuleert. Om de begeerte te aanvaarden, te begrijpen en om te vormen tot levenslust, ambitie, dankbaarheid, solidariteit, compassie en betrouwbaarheid. Zodat we “dichter bij het wezen en het hart van de mens” komen.'


Roelin Dekker, Van egoïsme naar eenheid, Mantra 14, pag. 15-16.


3.

'We zijn volgens Einstein het mysterie uit het oog verloren. Ons onbewuste of hoger bewustzijn is een bron van enorme wijsheid, die we nog veel te weinig kunnen benutten, omdat we vastzitten in een materialistisch wereldbeeld. We lijken maar niet te willen zien dat ons zogenaamd rationeel gedrag juist uitmondt in irrationeel gedrag als het zingeving of bezieling mist. We voelen ons in de moderne maatschappij spiritueel dakloos en daardoor verkeren we in een individuele en collectieve crisis.

Leven en werken vanuit ons ware zelf, kan ons helpen uit de crisis te komen waarin we verkeren. Het kan ons helpen te bewegen van egoïsme naar eenheid, van angst naar liefde. Want ons ware zelf is in de kern liefde en is onlosmakelijk verbonden met het grotere geheel.

Als we liefdevol leven en werken vanuit ons ware zelf dan pluggen we als het ware in op een onzichtbaar doch uiterst krachtig ‘sturingsmechanisme’ in het universum. Een kracht die voor ons rationele bewustzijn onkenbaar is, maar die we kunnen ‘zien’ met ons hoger bewustzijn en kunnen ‘voelen’ met ons hart.'


Roelin Dekker, Van egoïsme naar eenheid, Mantra 14, pag. 19.


4.

'Wanneer je de werkzaamheid van je hart boven die van het denken wilt stellen, een wanneer je wilt gaan leven naar wat je hart je aangeeft, dan krijg je geen gemakkelijk leven. Je wordt iemand die haaks staat op wat vanzelfsprekend en gangbaar is, je wordt een vreemde, een buitenstaander. En rijk zul je er zeker niet van worden. Tenminste: in materieel opzicht niet. Geestelijk wel. Met andere woorden: wie wil leren leven vanuit de kracht van hart, die moet eigengereid zijn, bereid tot materiële offers, die moet de moed hebben om de last van het buitenstaander-zijn op zich te nemen en te dragen. Maar wie dat durft, die zet een eerste stap op die weg naar die zo noodzakelijke omvorming van ons mensen, die het behoud en de redding van de aarde en onszelf betekenen. Want alleen de weg van het hart zal ons kunnen behoeden voor eenzelfde lot als eens Atlantis trof.'


Hans Stolp en Harm Wagenmans, Atlantis herhaald?, pag. 13.


5.

'Laat de woorden die je spreekt volkomen eerlijk zijn.

Wees krachtig en duidelijk zonder er omheen te draaien wanneer dat vereist is.

Durf nee te zeggen wanneer je hart zegt dat dat nodig is.

Zeg alleen ja wanneer je hart daar werkelijk mee instemt.

Besef dat echte liefde meer is dan ‘lief doen’.

Neem afscheid wanneer de tijd daar is en aarzel niet, wanneer je voelt dat de toekomst wordt geblokkeerd door onterechte trouw: we spreken zo dikwijls over trouw, waar het slechts angst is die ons weerhoudt om afscheid te nemen.

Blijf trouw wanneer je hart dat aangeeft, ook al verklaart iedereen je voor gek: jouw hart weet zoveel meer dan jij, en zeker veel meer dan al die ‘beter-wetende’ buitenstaanders.

Reageer je eigen onverwerkte emoties, je eigen onvrede of je teleurstelling niet op anderen af: je schaadt jezelf daarmee nog meer dan die anderen.

Luister naar de stem van je hart.

Streef niet naar hebben maar naar zijn.

Zoek de stilte, zodat je eindelijk leert zwijgen en in die stilte de stem begint te horen van je eigenlijke Zelf.'


Hans Stolp en Harm Wagenmans, Atlantis herhaald?, pag. 63-64.

Over februari  en maart 2022:

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

Van 16 tot en met 21 februari was het zeer winderig. We hadden te maken met drie stormen. Op 16 februari begon het met storm Dudley. Het hoogtepunt was op 18 februari met storm Eunice. Deze veroorzaakte aan de kust enige tijd een zware westerstorm met windstoten tot ongeveer 130 km per uur. Het was de zwaarste storm sinds 1990. Er vielen vier doden. Op 20 februari kregen we met storm Franklin te maken. De drie stormen veroorzaakten minimaal een half miljard euro schade in Nederland. 

Niet alleen was februari een winderige, zelfs stormachtige maand, maar ook een natte maand. Er viel 107 mm water per m2 tegen een gemiddelde van 56 mm. Deze sterke regelval leidde in Valkenburg weer tot verontrustende beelden rondom de Geul.

Vroeg in de ochtend van 24 februari 2022 vielen na een jaar van militaire opbouw Russische troepen tegen alle verwachtingen en hoop Oekraïne binnen. Deze inval markeert het begin van en nieuw tijdperk waarin machtsmisbruik voor de zoveelste keer zijn donkere en onmenselijke kanten laat zien en waarin het noodzakelijk is om ons onder andere te bezinnen op het feit dat we ons in te hoge mate van elkaar en dus ook van landen met totalitaire regiemes afhankelijk hebben gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld onze primaire energievoorziening. Tijd om kritisch te kijken naar de doorgeschoten globalisering, niet alleen vanuit geopolitiek oogpunt maar ook vanuit de optiek van gezondheid en klimaat. 


De nu ontstane energiecrisis dwingt ons om eindelijk serieus werk te maken van grootschalige energiebesparing en het grootschalig uitbreiden en toepassen van milieuvriendelijke energiebronnen. Tomaten telen in koude Nederlandse winters en die vervolgens over verre afstanden transporteren, wordt hopelijk over een tijdje als even schadelijk gezien als roken nu, net als de verwarmingen 's nachts laten branden in gebouwen en in ruimtes als die niet worden gebruikt, twee keer per dag douchen en 's winters buiten op een verwarmd terras zitten, weggooispullen kopen uit China en in de winter druiven eten uit Nieuw Zeeland, enzovoort.


Kortom: MINDER, MINDER, MINDER.


We hebben in de westerse wereld geen energieprobleem maar een luxe- / welvaartsprobleem.

Elke crisis is een teken dat we iets niet goed doen, dat het tijd is voor verandering. En veranderen vinden we moeilijk, het veroorzaakt, onzekerheid, angst en chaos. Maar veranderen is noodzakelijk om ons als mens en wereld verder te ontwikkelen. Moge de cyclus van winter, lente, zomer en herfst ons in tijden van crisis ook de kansen van een crisissituatie laten zien: na elke winter komt er weer een lente. Na de natte en stormachtige maand februari kwam een zonnige, lenteachtige en bovengemiddelde warme en droge maand maart.


In de natuur komt de lente elk jaar weer vanzelf, in het menselijk leven als we de mogelijkheden ervoor scheppen.

Kunst en architectuur:

Werk van eL Seed, een Frans-Tunesische calligrffiti kunstenaar. eL Seed brengt Arabische kalligrafie samen met graffiti om kleurrijke en klinkende boodschappen van hoop en vrede op gebouwen te schilderen, van Tunesië tot aan Parijs.


Afbeelding 3:

Manshiyat Nasar Caïro Egypte, 2016, kalligrafisch graffitiproject in de wijk van de Koptisch Christelijke gemeenschap van de vuilnismannen van Caïro. De tekst is van Sint Athanasius van Alexandrië:


'Iedereen die het zonlicht duidelijk wilt zien, zal zich eerst in de ogen moeten wrijven'. 


Voor een uitgebreid verhaal over dit en andere projecten van eL Seed: kopieer onderstaande link en tik eL Seed in.


https://www.ted.com/talks/el_seed_a_project_of_peace_painted_across_50_buildings?language=nl

Kun je met een duurzaam houten gebouw flink de hoogte in én een plek creëren die de biodiversiteit opkrikt en ontmoeting stimuleert? Met woontoren SAWA wilden architect Robert Winkel en ontwikkelaar Mark Compeer het bewijzen. “We willen de jongere generatie meegeven dat er ook iets op te lossen valt in ons vakgebied.”

Op de pier van het oude havengebied van het Rotterdamse Lloydkwartier verrijst vanaf de zomer van 2021 een groene kolos: woontoren SAWA. Het ‘meest houten gebouw’ van Nederland, in een wikkel van 650 strekkende meter aan groene gevels. Zo moet de versteende en industrieel opgezette buurt een vriendelijk rustpunt worden. 

Houtbouw heeft een duurzaam karakter en wint langzaam terrein in Nederland. Naast de Amsterdamse Amstel staat inmiddels de 21 verdiepingen tellende flat HAUT (onderstaande foto 1), en ook het hoofdkantoor van Triodos Bank in Driebergen-Zeist werd gebouwd rond een volledig houten kern (onderstaande foto 2). 

Boeken:

  Een nieuw boekje, uitgebracht in februari 2022:

Je zou de toestand van onze huidige maatschappij kunnen vergelijken met een gemetselde bakstenen muur waarvan de voegen beginnen uit te vallen, de cement door weer en wind zijn verbindende kracht heeft verloren: een proces waardoor de muur dreigt in te storten als de voegen binnen niet al te lange tijd worden uitgekapt en opnieuw worden gevoegd met sterke voegspecie.

En als de muur instort ligt daar een hoop ongeordende bakstenen met verzande specieresten en verliezen de stenen hun zin, hun functie, namelijk deel uitmaken van een gebouw dat mensen een aangename verblijfsplek biedt.

Zoals bij de bakstenen muur is in onze maatschappij het verbindende aan het verzanden, uit elkaar aan het vallen en verliest de maatschappij haar stabiliteit en raken we als individu ontheemd en voelen ons eenzaam en verloren.


In het Westen hebben we naar mijn mening nog steeds te maken met de nasleep van de revolutie van de jaren zestig. We maakten ons los van gezag en wilden zelf bepalen wat we als individu denken, voelen en doen en we wilden inspraak in hoe de politiek en organisaties functioneren. Maar nu blijkt dat we nog lang niet volwassen genoeg zijn om de daarvoor noodzakelijk verantwoordelijkheid op ons te nemen, omdat we nog niet in voldoende mate geleerd hebben om de verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen gedrag en leven en voor het algemene belang, het belang van anderen, zoals onder andere blijkt uit ons gedrag in de coronacrisis dat nu niet bepaald uitblinkt in het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen gezondheid en in betrokkenheid en solidariteit met de kwetsbaren en zorgmedewerker, kortom in het SAMEN oplossen van deze crisis.

Omdat we niet meer of steeds minder accepteren dat anderen ons gedrag bepalen en we allergisch zijn voor regels en voor kritische en corrigerende opmerkingen, blijven we vaak steken in kinderlijk gedrag dat reageert tegen alles wat ons op dat moment niet zint en vergeten we dat we ons als mens alleen kunnen ontwikkelen als individu en sociaal wezen als we leren kritisch naar ons gedrag te kijken en dat leren we helaas alleen als we accepteren dat anderen ons op ons gedrag aanspreken en eventueel corrigerend optreden. Zonder corrigerend handelen, echt opvoeden, krijgen we hordes verwende kinderen en vervolgens verwende volwassenen die vooral uitblinken in het nastreven van hun eigenbelang en boos reageren als dat ook maar even in het gedrang komt, ook al is dat nodig om het belang van anderen te dienen. Daarnaast leggen verwende kinderen en volwassenen doorgaans de schuld van hun ongemakken en falen bij anderen.

 

Zoals na de Franse revolutie en die in Noodrd-Afrika en het Midden-Oosten kwam en komt na de gezagsrevolutie van de jaren zestig onze onvolwassenheid duidelijk aan het licht. De toenemende versplintering van meningen, de toename van het aantal politieke partijen, de toenemende polarisatie en intolerantie en het daarmee gepaard gaande fysieke geweld zijn daarvan duidelijke tekens. We lijken op de hoop stenen van een omgevallen muur. We vormen samen niet meer een betrouwbare, solide en solidaire samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en goed kan functioneren op basis van zijn eigenheid en zijn we daardoor niet in staat om de crisissen waar we midden in zitten, op te lossen. Dit vereist namelijk verbondenheid en samenwerking.


De afbrokkelende maar noodzakelijke verbondenheid vraagt om nieuwe manieren om ons met elkaar te verbinden en ons verbonden voelen ondanks de persoonlijke en groepsverschillen die er mogen zijn. Een klok kan alleen goed functioneren als elk radertje zijn juiste plekje heeft en daar goed kan functioneren. En een klok is nog maar een simpel functionerend mechanisme in vergelijking met de complexiteit van organismen zoals onze maatschappij, de natuur en de wereld als geheel.

Deze tijd vraagt om nieuwe manieren van kijken, voelen en denken. Einstein beweerde terecht dat je problemen niet kunt oplossen met dezelfde manier van denken die ze veroorzaakt heeft.

In dit boekje ga ik op zoek naar nieuwe en noodzakelijke manieren van kijken, voelen en denken, naar nieuwe manieren van ons verbonden weten en samenwerken.


Inhoud.


-  Voorwoord.

1. Benadering van de werkelijkheid vanuit het Holisme.

2. De mens als fysiek en spiritueel wezen.

3. Natuurlijke groei en ontwikkeling.

-  Tot slot.

-  Van dezelfde auteur.


Valkenburg februari 2022.

© Harrie Bielders


Aantal pagina's: 89. 


Het boekje kun je bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres. Het boek kost €10.00 inclusief verzendkosten.

Voor alle inlichtingen over alle uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande klop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com