Home

  Versie 56, 1 juni  2024, negende jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 september 2024.


Van hoofd naar hart en doen.

Als hoofdthema voor 2024 koos ik ‘Wijsheid’. In de zoektocht naar wijsheid lag in de afgelopen update het accent op genuanceerd leren kijken naar onszelf en de wereld vanuit het en-en-denken (het zoeken naar samenhang en nuances) in plaats vanuit het of-of- denken (de fixatie op tegenstellingen), om zo, in plaats van een versimpelde, een waarheidsgetrouwe kijk te krijgen op de complexe werkelijkheid waarin we leven. 

 

Aan een juiste kijk op vele aspecten van de werkelijkheid ontbreekt het velen van ons niet. We weten wel dat bijvoorbeeld vliegen, veel vlees, veel kleding, ongezond voedsel, roken, niet bewegen, saaie banen en relaties, het gebruik van drugs, langdurig schermgebruik, alsmaar druk zijn en woningnood, ongelijkheid en armoede niet goed zijn voor onszelf, de maatschappij en de wereld, maar toch vliegen we niet minder, blijven we zitten in niet bevredigende banen en relaties, groeit het aantal mensen met overgewicht, neemt vapen een enorme vlucht, neemt de verslaving aan sociale media, drugs en medicijnen en het aantal burnout- en depressieklachten alsmaar toe, nemen we geen drastische maatregelen tegen de enorme woningnood en inkomensongelijkheid in de wereld, sterven er elk jaar nog drie miljoen kinderen aan ondervoeding en warmt de aarde steeds verder op, met als gevolg dat de gezondheid van onszelf, de maatschappij en de aarde alsmaar verder afneemt.


Dit geeft aan dat het ons bewust zijn van crisissen niet genoeg is, omdat we, zoals Rutger Bregman in zijn boek ‘Morele ambities’ schrijft, in bewustzijn niet kunnen wonen, van bewustzijn niet kunnen eten en bewustzijn de planeet niet afkoelt en aan 100 miljoen vluchtelingen geen onderdak biedt.

Bewustzijn is alleen een voorwaarde, de eerste noodzakelijk stap naar werkelijke verandering. Maar als we daar in blijven steken en vervolgens NIETS DOEN, verandert er niets. En als 'WEL IETS DOEN’ niet gevoed wordt door ambitie, wat wil zeggen met hart en ziel dat doen wat we met onze specifieke capaciteiten willen bereiken, leidt ook dat tot niets. En als onze ambitie alleen gericht zijn op ‘het leuk hebben’ en niet op het leveren van een bijdrage aan het welzijn van ons allen, levert ook deze vorm van doen niet echt veel op. Alleen de combinatie van bewustzijn, ambitie en idealen die betrekking hebben op die zaken die ons aller welzijn bepalen, kan onszelf en de wereld redden.

 

Elke ambitie vraagt niet alleen om idealen maar ook om realisme, omdat zonder realisme elke ambitie het gevaar loopt om te stranden in teleurstelling. Immers elke ambitie krijgt te maken met obstakels. En veel van die obstakels liggen in de cultuur van ons kapitalistische systeem, in haar hebzuchtig karakter en de vercommercialisering van het nieuws. Willen we als persoon en maatschappij verder komen, dan zullen we deze obstakels moeten opruimen.

Aan deze aspecten zal in deze update dan ook aandacht besteed worden, op de weg naar wijsheid, bewustzijn en een manier van doen die gericht is op ons aller welzijn.


Ik wens ons allen een mooie zomer waarin we het niet alleen leuk hebben, maar ook dat doen wat nodig is voor ons welzijn op de lange termijn.

Columns.

Over kapitalisme.


Kapitalisme kan omschreven worden als een economisch systeem dat niet primair gericht is op de behoeftebevrediging van mensen maar op het maken van winst via investeringen in ondernemingen.

Binnen het neoliberale kapitalistische systeem ligt de nadruk dan ook op het maken van winst en overwinst: het vermeerderen van kapitaal, kapitaalaccumulatie genoemd, dat geïnvesteerd wordt in de groei van de eigen onderneming en, als de winst groter is dan daar voor nodig is, voor investeringen in andere ondernemingen.

Om meer winst te maken wordt onder andere de consumptie aangejaagd, met als gevolg dat consumenten steeds harder moeten werken en meer verdienen om aan de opgeschroefde normstandaard van welvaart te kunnen voldoen, en onderling gaan concurreren met betrekking tot geld en status, wat leidt tot afbrokkeling van het samenhorigheidsgevoel, met alle schadelijke persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Zo stijgen de psychische klachten onder jongeren al jaren ten gevolge van de druk om te moeten presteren en neemt ook het aantal burnoutklachten onder werkenden schrikbarend toe.


Bij de huidige status- en succescultuur hoort dat we op zoveel mogelijk consumptiegebieden actief zijn. Er wordt dan ook niet meer gevraagd of we een leuk weekend of vakantie hebben gehad, maar wat we allemaal hebben gedaan en meegemaakt en hoe vaak en hoever we op vakantie zijn geweest. Dit leidt tot de verslaving die bekend staat onder ‘Fear of Missing Out’.

Verder zijn steeds meer mensen zodanig gericht op een bepaald consumptiepatroon dat ze niet een baan kiezen die past bij hun persoonlijke aspiraties, maar een baan waarmee ze de hoeveelheid geld kunnen verdienen die nodig is voor het gewenste consumptiepatroon en de daarbij behorende status. Dit leidt uiteindelijk tot onbevredigend werk met alle persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van dien. Een geld- en consumptie gerichte economie bevordert niet de vrijheid, integendeel, ze maakt mensen tot slaven van het op winst gericht consumptiesysteem.

Door de geniepig aangejaagde en op winst gerichte groei van de consumptie zijn er steeds meer grondstoffen nodig die voor het grootste gedeelte niet onbeperkt voorradig zijn en vaak onder slechte arbeidsomstandigheden worden gewonnen in ontwikkelingslanden die er zelf maar weinig profijt van hebben. Als alle mensen op deze aarde zouden leven zoals de gemiddelde Nederlander, zouden we 3,5 aarden nodig hebben om in die behoeften te voorzien.


Het neoliberalistische kapitalisme had bij haar ontstaan onder andere als doel om monopolievorming te voorkomen omdat die concurrentie ondermijnt. En concurrentie was volgens haar aanhangers nodig om ondernemingen te dwingen om zo goedkoop mogelijke te produceren en producten en diensten van hoge kwaliteit op de markt te brengen.

We moeten constateren dat dat niet is gelukt. Door fusies en het opkopen van concurrenten zijn er steeds meer grote multinationals ontstaan die de markt beheersen, naar believen een thuishaven zoeken die belastingtechnisch het beste uitpakt en die een enorme politieke macht hebben omdat ze niet alleen een uiterst belangrijke rol spelen in de economie maar ook in de politiek omdat die de zorg voor welvaart tot haar hoogste doel heeft verheven en vergeet dat welzijn meer is dan alleen maar welvaart.


Naast multinationals die enorme veel geld besteden aan het bewerken van de politiek om hun eigen belangen veilig te stellen met als chantagemiddel ‘werkgelegenheid’, zien we techbedrijven als Google en Microsoft die een bijna oncontroleerbare macht hebben op het terrein van de sociale media, mensen verslaaft maken aan hun verdienmodel en ruimte geven aan misinformatie en bedreigingen, wat de samenhang in de samenleving ondermijnt. Is dat de vrijheid die het liberalisme meende na te streven?


Ook is er een enorm netwerk ontstaan van handelaren en tussenpersonen die geen enkele waarde toevoegen aan producten maar enorme winsten maken door spullen zo goedkoop mogelijk in te kopen, vaak door afpersing, om ze vervolgens met veel winst weer door te verkopen. Ruwe olie verwisselt vaak wel 2 tot 3 maal van eigenaar tijdens het transport naar de uiteindelijke bestemming. In de haven van Antwerpen ligt de grootste voorraad koffie van de wereld als speculatiewaar van beleggers. Door weinig koffie op de markt te brengen, ontstaat er schaarste en bij schaarste kunnen hoge prijzen worden gevraagd. Hetzelfde geldt voor de meeste grondstoffen en basisproducten. Door deze handelswijzen worden producten voor de consument onnodig duur.


En dan hebben we nog de enorme groep van investeerders en beleggers die invloed uitoefen op ons reilen en zeilen. Omdat het gros van de investeringen wordt gedaan uit winstoogmerk, zal door investeerders doorgaans vooral worden aangedrongen op het maken van zoveel mogelijk winst en zal er doorgaans weinig of geen aandacht zijn voor de maatschappelijke aspecten, zoals werkgelegenheid, redelijke salarissen, werkomstandigheden en sociale voorzieningen voor werknemers en de invloed van de ondernemingsprocessen op het milieu.


Met het ontstaan en in stand houden van de huidige neoliberale kapitalistische economie hebben we een onverzadigbaar monster gecreëerd dat vele slachtoffers maakt en persoonlijke en maatschappelijke crisissen veroorzaakt. Daarom schreef ik onlangs een boekje met als titel: Kapitalisme: de weg naar de ondergang.


December 2023.

Over hebzucht.


Hebzucht kunnen we omschrijven als de drang naar altijd meer en nooit genoeg, zoals we dat al eeuwenlang zien in het hebzuchtig vergaren van rijkdom, die de Duitse filosoof Schopenhauer karakteriseerde als:


‘Rijkdom is als zeewater, hoe meer je ervan drinkt, hoe meer dorst je krijgt.’


Trainer/coach Jan Stevens vindt niet dat hebzucht een relatie heeft met onze persoonlijke behoeften, maar een overmatige vervulling is van onze genotzucht.

Een behoefte is datgene wat we nodig hebben om te kunnen leven en waarin we dus moeten voldoen. Hebzucht is het voorzien in een behoefte die we niet nodig hebben en waarvan we menen dat we niet de zonder kunnen. Hebzucht heeft dus niets te maken met het vervullen van onze behoeften. Hebzucht voorziet in het bevredigen van onze lusten, van onze genotzucht.


Het feit dat hebzucht wordt gekenmerkt door een gevoel van ‘nooit genoeg’, betekent dat hebzucht niet gelukkig maakt, zoals Scrooge in het kerstverhaal van Dickens. Uit onderzoek blijkt dan ook dat hebzuchtige mensen meer gevoelens van eenzaamheid ervaren, zich vaker ongelukkig voelen en kortere relaties hebben omdat ze onaardig gevonden worden. Ook schrijven mensen ‘het succes’ dat ze hebben met hun hebzuchtig gedrag doorgaans toe aan hun eigen prestaties en vergeten dat ze ‘het succes’ vaak in hoge mate te danken hebben aan gunstige omstandigheden, relaties en immoreel handelen.

Hebzucht heeft niet alleen een negatieve invloed op het leven van hebzuchtige mensen maar ook op dat van de maatschappij. Uit onderzoek blijkt een relatie tussen hebzucht en corruptie en andere vormen van immoreel gedrag.


Hebzucht is een verslaving en heeft net als elke verslaving doorgaans een dieper liggende oorzaak waarvan we ons doorgaans niet bewust zijn, zoals:


 • Een groot gevoel van ontevredenheid over onszelf, over wat we presteren of bereikt hebben en waarbij hebzucht als compensatie fungeert. Volgens psycholoog Michael Selzer is hebzucht een verslaving aan wat we onszelf niet kunnen geven: waardering, een gevoel van succes, liefde.
 • Uit onderzoek blijkt dat wie in rijkdom opgroeit, later de kans loopt hebzuchtig te worden. Waarschijnlijk komt het doordat die mensen in hun jeugd gewend raken aan een luxe levensstijl en het gemak daarvan. Kinderen die voortdurend alles krijgen wat ze willen, worden later hebzuchtige mensen.
 • Een gebrek aan zingeving, aan verbondenheid, aan schoonheid, aan stilte en alleen zijn waarin we bij onszelf kunnen komen, bij onze dromen en passies. Als we deze zaken missen, zoeken we iets waarmee we die leegte kunnen vullen. Maar die leegte is niet te vullen met surrogaten. We kunnen ons helaas of gelukkig niet voor de gek houden, onszelf misleiden.


De Duitse monnik Anselm Grün schrijft in zijn boek ‘Over hebzucht en begeerte’:


‘Verlangen naar bezit is eigenlijk een verlangen naar rust. Maar de paradox is dat we juist geen rust vinden omdat we bezeten worden door de begeerte naar meer.’


Volgens Grün komt onze hebzucht voort uit het feit dat we vergeten om in het nu te leven. We vergeten om te genieten van alles wat we al wél hebben en daar voldoening uit te halen, in plaats van onze voldoening steeds te zoeken in de toekomst.

Onze gedachten gaan constant uit naar de volgende gebeurtenis in de hoop dat die ons gelukkig maakt, zoals we het hoofdgerecht niet echt proeven en ervan genieten, omdat we alweer uitkijken naar het toetje. We zoeken geluk buiten onszelf, buiten het moment, in de toekomst. We verwachten dat nieuwe iPhone ons geluk brengt of het komende weekend en vakantie. Maar geluk zit en kunnen we alleen vinden in onszelf, in het realiseren van onze diepste dromen, in dat wat er in ons sluimert om te groeien.


De Griekse filosoof Plato zei al voor onze jaartelling:


‘Wie rijk wil zijn, moet niet zijn vermogen vermeerderen, maar zijn hebzucht verminderen.’


En Indiase jurist en politicus Mahatma Gandhi zei:


‘De aarde biedt voldoende om ieders behoeften te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.’


Uit het bovenstaande blijkt wat er mis is met hebzucht. Ze gaat namelijk niet alleen ten koste van onszelf maar ook van anderen omdat ze ook vaak gericht is om onszelf te bevoordelen, onszelf te profileren, ons op een hoger platform te plaatsen dan anderen, om anderen te laten zien hoe succesvol we zijn en onszelf te laten geloven dat we toch iets bereikt hebben. In feite is hebzucht een vorm van dominantie om onszelf niet open in de ogen te durven kijken en te onderzoeken wat er eigenlijk aan de hand is, waarom we zo denken en handelen.


In het boek ‘Kapitalisme: de weg naar de ondergang’ heb ik hebzucht als een van de oorzaken betiteld van het falen van het huidige kapitalistische systeem en van de huidige wereldcrisissen. Hebzucht is een persoonlijke en maatschappelijke verslaving en dat betekent dat het moeilijk is om er vanaf te komen en een drastisch afkicken noodzakelijk maakt. De strijd tegen hebzucht is dan ook een strijd tegen een persoonlijke en maatschappelijke verslaving.


November 2023.

Over  nieuws.


Vóór de komst van boeken, kranten, radio, televisie en internet, kwam allerlei nieuws traag en maar beperkt tot ons. In de huidige samenleving worden we de hele dag via allerlei media overspoeld met nieuws uit alle hoeken van de wereld.


De Israëlische historicus Yuval Noah Harari onderkent 4 basisfuncties van nieuws.

De eerste functie is het waarschuwen voor gevaren. Door gevaren te signaleren weet de mens zich staande te houden te midden van allerlei gevaren. Waren dat in het begin de gevaren van roofdieren en natuurkrachten, nu zijn daar onder andere waarschuwingen voor oorlogen, inflatie, oplichters en klimaatveranderingen bijgekomen.

De tweede functie van nieuws is het verspreiden van al dan niet geverifieerde roddels over wie wat doet, wie corrupt is, wie wel of niet is te vertrouwen of wie het gemunt heeft op welke positie. Roddelen is volgens Harari in essentie praten over sociaal onacceptabel gedrag van anderen, om zo ‘de eigen groep’ moreel zuiver te houden.

De derde functie van nieuws is die van fictievorming: geen sprookjes of fantasieën, maar gedachteconstructies die bestaan omdat we erin geloven. Geld, landen, economie, politiek, de beurs, volksvertegenwoordiging en groei zijn door mensen bedacht. We kennen geld een bepaalde waarde en functie toe en daarom bestaat het voor ons. Al deze ficties zijn ontstaan en blijven bestaan door verhalen die dingen en processen een bepaalde waarde en functie geven. Door onze ficties, geaccepteerde gedachteconstructies, kunnen we samenwerken.


Omdat nieuws een geprofessionaliseerde industrie van gevarensignalering, roddel en fictie is geworden, heeft deze een enorme invloed op de manier waarop we de maatschappij ervaren, op onze overtuigingen. En onze overtuigingen vormen onze waarden, die op hun beurt onze daden en toekomst bepalen.


Omdat nieuws gevaren signaleert, groepsvorming stimuleert en ficties creëert waardoor we kunnen samenwerken, zouden we mogen verwachten dat de huidige nieuwsvoorziening ons een gevoel van veiligheid, samenhorigheid en gemeenschap geeft. Dat blijkt niet het geval te zijn. Integendeel, het zaait eerder angst, verdeeldheid en disoriëntatie. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te geven.


Een van de oorzaken is de hoeveelheid nieuws dat dagelijks over ons wordt uitgestort en dat gaat over gevaren van heinde en verre die ons nooit zullen bereiken, en over roddels over mensen met wie we nooit te maken zullen krijgen, waardoor nieuws tot een oververhit alarmsysteem is verworden dat onophoudelijk moord, brand, leugenaar en oplichter roept en zo de meest schadelijke ficties van deze tijd in stand houdt, namelijk dat de meeste mensen niet zijn te vertrouwen en de meeste dingen verkeerd zullen aflopen.

Deze ficties worden versterkt door het gegeven dat het brengen van nieuws in hoge mate een verdienmodel is geworden om door zo veel mogelijke aandacht zo zoveel mogelijk advertenties te verkopen. Daarom wordt alleen dat nieuws gebracht dat mensen willen horen en dat is nieuws over rellen, ongelukken, leugens, crisissen, complottheorieën en schandalen, wat ons pessimisme aanwakkert, ons cynisme vergroot en het vertrouwen in mensen en instituties steeds verder ondermijnt. Zoals de geestelijken vroeger verlossing predikte, zo prediken nieuwsmedia nu pessimisme, angst en wantrouwen.

Natuurlijk zijn de nieuwsmedia niet volledig de oorzaak van alle wantrouwen en polarisatie. Ook zaken als de toeslagaffaire en de gaswinning in Groningen dragen eraan bij. Nieuwsmedia weerspiegelen en vormen onze maatschappelijke gemoedstoestand.


Een andere negatieve rol speelt het gegeven dat nieuws dat om aandacht vraagt, kort en krachtig moet zijn. Hoe genuanceerder en met achtergronden gebracht, hoe minder verontwaardiging een nieuwsitem oproept en hoe minder aandacht het genereert. Nieuws moet in berichten van een paar honderd woorden passen of in tv-items van een paar minuten, wat nauwelijks ruimte biedt voor complexiteit, voor de grotere verbanden tussen gebeurtenissen. Het richt zich vooral op gebeurtenissen en gedragingen en veel minder op achterliggende oorzaken en ontwikkelingen omdat daar veel moeilijker een verhaal van is te maken, omdat dat verhaal tijd kost die zowel de nieuwsmaker als de consument niet hebben.


Door de versimpeling en de gerichtheid van het nieuws op negatieve incidenten wordt ons een werkelijkheid voorgeschoteld die een ongefundeerd en ongezond wantrouwen aanwakkert. En dit past precies in het straatje van populistische politici die, op zoek naar macht en media-aandacht, zoeken naar een bewijs dat ‘het systeem’ verrot is en dat zij, als ware vertegenwoordigers van het volk, dus wel orde op zaken moeten stellen. Nieuwsmedia zijn zo onbedoeld een voedingsbodem voor populisme.


Ziedaar de moderne nieuwsvoorziening in een notendop. Nieuws als permanente verontwaardiging zonder richtingsgevoel: alles een schande vinden, maar nergens een samenhang in zien, waardoor het bijvoorbeeld kon gebeuren dat Kamerleden massaal te hoop liepen tegen de toeslagenaffaire, maar vergaten dat zij zelf daar de basis voor hadden gelegd door na de Bulgarenfraudeaffaire te pleiten voor een streng fraudebeleid.


Een democratie is precies zo sterk als het vertrouwen dat burgers in haar hebben. Verdwijnt dat vertrouwen dan wint het verlangen naar een beter verleden dat nooit heeft bestaan, en verdwijnt een verbindende waarheid en dus de maatschappij.


Bron: Rob Wijnberg, Voor ieder wat waars, Hoofdstuk 6: De mediatesring van waarheid.


Mei 2024.


Overpeinzing:


Over ambitie en idealisme.

Bron: Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 17-32. 


Categorie 1: niet zo ambitieus, niet zo idealistisch.

Er zijn mensen die simpelweg niets toevoegen met hun werk, zoals influencers en marketeers, lobbyisten en managers, beurshandelaren en bedrijfsadvocaten, mensen die kunnen staken zonder dat de wereld er last van heeft. Het kan nog erger. Sommige banen zijn ronduit schadelijk en vallen onder de zogenoemde 'sin industries'. Hier vinden we reclamemakers die verslavende medicijnen promoten, accountants die rijkaards helpen belasting te ontduiken, verzekeringsagenten die woekerpolissen slijten en iedereen die werkt voor gok- en tabaksindustrie. We hebben het hier over mensen die op kosten van de samenleving hun diploma behaalden, om vervolgens dezelfde samenleving te verzieken.

Voor sommige mensen uit deze ‘niet zo ambitieus, niet zo idealistisch’ groep is er een uitweg, genaamd ‘rentenieren’. Er zijn tal van zelfhulpboeken die je uitleggen hoe je met zo min mogelijk moeite zo veel mogelijk geld kunt ‘verdienen’, zodat je zo snel mogelijk achterover kunt leunen. Tegenwoordig hebt je hordes twintigers en dertigers die dromen van een ‘passief inkomen’, inkomsten uit vastgoed, aandelen of cryptomunten, waarmee ze al jong met pensioen kunnen gaan. Het doel is een vorm van vrijheid waarbij je ‘niets meer hoeft’. Om zo snel mogelijke de transitie te maken van kantoorslaaf naar rentenier, zodat je het vervelende werk kunt uitbesteden en je niet meer hoeft bij te dragen aan de maatschappij.


Categorie 2: ambitieus, maar niet zo idealistisch.

De mensen die tot deze categorie behoren willen bij de besten horen, maar hanteren nogal zielloze maatstaven van succes: een fancy titel, een dik salaris, een corner office en meer van dat soort extraatjes.

Uit een peiling van een paar jaar geleden bleek dat in Nederland 40 procent van de ‘high achievers’ (studenten met hoge cijfers) bij grote advieskantoren wil werken. We hebben het hier over een kolossale verspilling van talent. Ze gaan in bedrijfstakken werken waarvan de toegevoegde waarde niet altijd even duidelijk is. Ze helpen organisaties aan een betere workflow of een duidelijker beleid, of adviseren het ene na het andere bedrijf over nieuwe regelgeving. Het is prima werk, en de wereld wordt er heus niet slechter van. Maar bedenk dat zelfs in het beste scenario deze (super)talenten hoogstens anderen helpen iets productiever te worden. Ze brengen geen stilstaande ballen aan het rollen. Ze richten geen nieuwe organisaties op, doen geen nieuwe uitvindingen en houden zich meestal niet bezig met de grootste uitdagingen van onze tijd. Wat hadden deze mensen veel kunnen bijdragen als ze hun talenten niet hadden verspild.

Ook in de wereld van ondernemers wordt veel talent verspild. Natuurlijk zijn er altijd inspirerende initiatieven. Maar veel vaker zie je ondernemers met oplossingen van problemen waarvan je niet wist dat je ze had. Wat hadden de oprichters van deze bedrijven kunnen bereiken als ze zich hadden vastgebeten in bijvoorbeeld de kwestie van 5,4 miljoen baby’s en peuters die jaarlijks sterven aan eenvoudig te voorkomen aandoeningen. Wat als ze hun talent hadden aangewend voor iets wat er werkelijk toe doet.


Categorie 3: idealistisch, maar niet zo ambitieus.

Deze levenshouding lijkt kenmerkend voor een flink deel van de generatie Z, mensen die geboren zijn na 1996. Veel van deze jongeren zijn een stuk idealistischer dan hun ouders en focussen zich op enkele grote problemen van onze tijd, of het nu gaat om klimaatverandering of ongelijkheid, om racisme of grensoverschrijdend gedrag. Maar ondertussen lijkt er iets te ontbreken. Dat zie je bijvoorbeeld aan de manier waarop veel jonge mensen nadenken over hun carrière. Menigeen wil niet meer meedoen aan de kapitalistische ratrace en zoekt een baan die bij hun passie hoort, het liefst in deeltijd, maar maken zich niet druk over de aard van de impact van hun werk. Als het maar goed voelt, alsof het een deugd is om weinig te bereiken.

In sommige kringen lijkt het hoogste ideaal om überhaupt geen impact te hebben. Dan wordt een goed leven vooral gedefinieerd aan de hand van wat je niet doet. Niet vliegen. Geen vlees. Geen kinderen. En vooral geen plastic rietjes. Het streven is zo’n klein mogelijke voetafdruk met je moestuin en tiny house. Maar het goed leven is toch meer dan wat je nalaat? Je mag toch hopen dat je op je sterfbed kunt zeggen dat je bijdrage uit meer bestaat dan alles wat je niet hebt stukgemaakt?

Zo bekeken kampen zelfs de meest moralistische activisten van onze tijd met een gebrek aan ambitie. Illustratief is hun obsessie met de woorden waarmee we de wereld beschrijven. Ja, woorden doen ertoe en vormen op een bepaalde manier zelfs de werkelijkheid, maar uiteindelijk is het belangrijker wat je doet.


Categorie 4: idealistisch én ambitieus.

Stel dat je de ambitie van een carrièretijger neemt er en een flinke scheut idealisme aan toevoegt. Wat krijg je dan? Niet alleen mensen als Maarten Luther King, Nelson Mandela: morele stoommachines, de reuzen met één idee, maar ook heel gewone mensen die de werkelijkheid niet accepteren en stappen zetten naar veranderingen die de wereld een beetje beter maken. In de echte wereld zijn daden belangrijker dan intenties en is het belangrijk dat we onszelf aan onze woorden houden en woorden omzetten in daden die echte tastbare veranderingen teweegbrengen. Want juist omdat zoveel mensen hun talent verspillen, kunnen moreel ambitieuze mensen het verschil maken.

  Teksten:


  10 Teksten over DOEN.


  1.

  De angst om anders te zijn is diep geworteld in de menselijke natuur. We kunnen plechtige verhalen vertellen over onze overtuigingen, maar wat we doen is vooral een kwestie van kopiëren. Ons verlangen om erbij te horen is meestal sterker dan ons eigen kompas. Wie gewoon zijn leventje leidt, verwart vrijheid dan ook als snel met vrijblijvendheid: ‘doen waar je zin in hebt’ betekent doorgaans weinig meer dan meedeinen met de massa.

  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 39.


   2.

  Je doet niet het goede omdat je een goed mens bent, je wordt een goed mens door het goede te doen.


  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 53-54.


   3.

  Margaret Mead: ‘Twijfel er nooit aan dat een kleine groep van weldenkende, toegewijde burgers de wereld kan veranderen. Het is namelijk nooit anders gegaan.’

  In de eerste plaats zijn ze volledig toegewijd. Vervolgens hebben ze maar weinig tijd voor het gewone leven en werken ze zich te pletter om hun missie te volbrengen. Door de buitenwereld worden ze meestal als gekken beschouwd, niet in de eerste plaats omdat ze vaak ook gekken zijn.

  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 63.


  4.

  Het figuur waar we niets aan hebben, is de dwaas die denkt dat de goede zaak genoeg heeft aan goede intenties. Die met zijn opvattingen aan ‘de goede kant van de geschiedenis’ staat, maar in het hier en nu niets voor elkaar krijgt. Laten we deze figuur de ‘Nobele Verliezer’ noemen.

  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 82.


   5.

  Martin Luther King zei:

  ‘De idealisten zijn meestal niet realistisch en de realisten zijn meestal niet idealistisch’. Wat we nodig hebben is een realistisch idealisme.'


  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 100.


   6.

  Om te voorkomen dat morele ambities ontsporen, is het nodig om onszelf en elkaar scherp te houdend. Het is essentieel om regelmatig in de spiegel te kijken: Doe ik wat ik zeg? Bereik ik wat ik beloof?

  Morele corruptie ligt altijd op de loer. Je verliest je idealen niet in één keer, maar in kleine stapjes. Als je een pond per jaar aankomt, ben je twintig jaar later twintig pond zwaarder. Iets vergelijkbaars gebeurt bij het afbrokkelen van ons altruïsme.


  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 137.


   7.

  De oude, wijze tovenaar zei aan het einde van het tweede Harry Potter-boek:

  ‘Uit onze keuzes blijkt wie we zijn, veel meer dan uit onze talenten.'


  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 138.


   8.

  Wie durft er mee te dromen van een veel betere toekomst? We leven in pessimistische tijden. Rechts verlangt terug naar een glorieus verleden dat nooit heeft bestaan, terwijl links zich vooral druk maakt over het onrecht van vandaag.

  Wat deze wereld nodig heeft, zijn innovatieve pioniers die beginnen bij de grote wereldproblemen en werken aan de meest veelbelovende oplossingen en daarbij vooral hun verbeeldingskracht gebruiken. Technologie is geen natuurkracht. Technologie is mensenwerk.


  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 161-162.


   9.

  Het is altijd ergerlijk wanneer dik betaalde goeroes leuteren over ‘eigen verantwoordelijkheid’, terwijl ze geen oog hebben voor armoede, ongelijkheid en hun eigen domme geluk. Noem het ‘de rechtse smoes’: zodra het gaat over structureel onrecht, roep je dat succes een keuze is en iedereen zijn eigen boontjes moet doppen. Dat is natuurlijk kletskoek. ‘Als rijkdom het onvermijdelijke resultaat was van hard werken en ondernemen, dan zou elke vrouw in Afrika miljonair zijn.’ Aldus journalist George Monbiot.


  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 252-253.

   

  10.

  Nelson Mandela:

  ‘De maatschappij veranderen is niet het moeilijkste wat er is. Het moeilijkste is jezelf veranderen.’


  Rutger Bregman, Morele ambities, pag. 253. 

  Beelden van april en mei 2024:

  Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

  De maand april was weer zeer nat met gemiddeld over het land 82 millimeter neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 40 millimeter, met als gevolg de veel landbouwgrond niet toegankelijk was voor de nodige lentewerkzaamheden.

  De zon scheen in april gemiddeld over het land 167 uur tegen 196 zonuren normaal, waarmee de maand aan de sombere kant was. Een paar nachten met nachtvorst richtte plaatselijke schade aan, bijvoorbeeld in de druiventeelt in Limburg. 


  Het weer in mei was net zoals in april wisselvallig, weer nat en met hoosbuien die op veel plaatsen tot wateroverlast leidden.

  De temperatuurverschillen waren groot, soms wel 10 graden verschil in 2 dagen. Gelukkig waren er ook een aantal zonnige en warme dagen, ook tijdens de meivakantie en liet de lente zich in al haar glorie zien. Maar de negatieve gevolgen van de klimaatverandering, die vooral worden veroorzaakt door onze drang om voortdurend te 'genieten', worden steeds meer zichtbaar en dreigend.


  Helaas etterden de oorlogen in Oekraïne en Gaza door, zonder uitzicht op een einde en nam de polarisatie tussen de aanhangers van de strijdende partijen in het Midden-Oosten toe en escaleerden de pro Palestina protesten in verschillende universiteitssteden meermaals in geweld.      

  Ook kwam er een hoofdlijnenakkoord tot stand tussen de PVV, NRC, BBB en VVD en lijkt het erop dat de verkiezingsoverwinning van  deze rechtse politieke partijen in 2023 leidt tot een rechts kabinet met de radicaal rechtse PVV als grootste partij in de Tweede Kamer. 


  Maar de lente bracht naast allerlei somberheid ook weer nieuw leven met prachtige kleuren op macro- en microniveau,  wat ons kan aansporen om deze prachtige wereld ook voor de toekomst veilig te stellen.  Boeken:

  Onderstaande boeken bracht ik via deze website al eerder onder de aandacht. Dat ik dit nu weer doe, heeft als reden dat ze, naar mijn mening, in deze tijd van verwarring een duidelijke perspectief bieden op een betere toekomst. Lezen dus.

  Kunst:

  Vanaf 9 t/m 24 maart jl. vond weer de jaarlijkse KIV-tentoonstelling plaats in en rondom Chateau St. Gerlach in Houthem-Valkenburg.

  De buitententoonstelling van KIV,  Kunst in Valkenburg, is nog het hele jaar te bekijken in de tuinen van het chateau.

  Hieronder een aantal objecten die te zien waren in de binnententoonstelling.

  2 portretten van Atelier Lieverse, mixed media. 

  3 portretten van Ingrid Paulussen, mixed media.

  2 portretten van Yvonne Michiels, mixed media op houten paneel. 

  3 beelden van Jos van Vreeswijk, Belgische hardsteen en Carrera en Rose marmer.

  2 beelden van Astrid Huisman-Biemans, brons.

  1 x Samy Snoussi, acryl op doek.      1 x Sangen van der Swan, papier-zijde-hars-acrylverf.      4 x Nicko, mixed media..

  2 x Petra Dorst, brons.      2 x Babke Moelee, brons.     1 x Harry Schroen, polyester.

  Voor inlichtingen over alle uitgegeven boeken van harriebielder.nl:

  ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande klop.

  Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

  Reacties en  aanbevelingen via

   harriebielders@gmail.com