Home

  Versie 38, 1 september 2021, zesde jaargang.

De website wordt geüpdatet op 1 novermbe 2021.


Wat zijn onze dromen en doelen?.

We hebben al meer dan anderhalf jaar te maken met de coronacrisis en zijn met z’n allen nog steeds niet in staat om die het hoofd te bieden. Hetzelfde geldt voor de klimaatcrisis die ons nog lang niet zo beperkt, maar waarvan de gevolgen wel steeds duidelijker worden gevoeld: enorme hittegolven, bosbranden en hevige regenbuien en overstromingen waren deze zomer van zeer dichtbij zichtbaar en voelbaar.

Hoe komt het dat we dan toch niet in staat zijn om het tij te keren?

Beelden overstroming Valkenburg 15 juli 2021.

Het is duidelijk dat het oude spreekwoord ‘Wie niet horen wil, moet voelen’ ook op de huidigeg situatie van toepassing is. Als we ons lichaam verwaarlozen, krijgen we klachten en als we daar geen aandacht aan schenken worden die klachten alsmaar ernstiger en als we er dan nog geen aandacht aan schenken, gaat ons lichaam in staking en kunnen we doorgaans weinig of niets meer. En net zoals ons lichaam een levend organisme is, is ook de maatschappij en de aarde dat. Als we die verwaarlozen gaan ze net zo protesteren als ons lichaam. Crisissen zijn doorgaans tekens dat we iets niet goed doen. Het zijn waarschuwingstekens. Als we die ontkennen of onderschatten, woekeren de crissisen letterlijk voort. Dit geldt zowel voor de corona- als de klimaatcrisis.

 

Laten we op het dak klimmen zoals het figuurtje in bovenstaande foto en in de verte, in de toekomst kijken en ons verbeelden hoe die toekomst eruit zou moeten zien. Laten we in plaats van blijven hangen in niet gelukmakende consumptie- en genietpatronen die onszelf, de maatschappij en de aarde ruïneren, ons denken, voelen en handelen ingrijpend veranderen zodat we uit deze crisissen komen en we een zonnige toekomst creëren voor iedereen.

 

De eerste noodzakelijk stap hiervoor is dat we ons bewust worden van de ernst van de situatie waarin we als persoon en maatschappij zijn beland, dat we niet wegkijken of denken dat het allemaal wel meevalt en het allemaal wel goed zal komen om zo ons geweten te sussen zodat we gewoon verder kunnen gaan met onze comfortabele maar verwoestende manier van leven. Laten we hierbij denken aan de woorden van Ramsey Nasser:


'Deze crisis kan enkel ten goede worden gekeerd indien we persoonlijk geluk niet langer opvatten als iets geïsoleerds, iets wat bestaat NAAST of TEN KOSTE VAN de wereld. Het is er onderdeel van. Is het dat niet, dan is het als geluk te wantrouwen.'


Roxane van Iperen stelt in haar essay ‘De genocidefax’ de vraag: ‘Wat doe jij als het erop aan komt?’ Wat doen we als er overduidelijk iets schadelijks plaatsvindt. Zijn we dan lafaards, wegkijkers, meelopers of helden?

Heldendom vraagt niet alleen om enorme moed om je niet te conformeren aan dat wat gebruikelijk is, maar ook om duidelijke persoonlijke en maatschappelijke dromen en doelen. Daaraan probeert deze update een bijdrage te leveren omdat ik niet wil wegkijken en denken dat het mijn tijd wel zal duren omdat ik al redelijk op leeftijd ben. Het leven gaat door, ook na mij, en ik wens iedereen een zelfde mooi leven als ik tot nu toe heb mogen leven.

'Dromen geven ons de energie die ons iedere keer weer verder brengt op onze weg van groei en ontwikkeling. Dromen zijn nog gevrijwaard van de gewone obstakels van het leven. Ze voeren ons alsmaar weer terug naar datgene wat we diep in onszelf willen. Ja, dromen zijn bedrog in de zin dat ze vaak niet of niet helemaal uitkomen omdat we nog te jong, onervaren of ongeduldig zijn, maar ze helpen ons ervaring op te doen, leren ons dat het leven veel ingewikkelder is dan we dachten, wat we wel en niet kunnen, onze dromen realistischer te dromen én het dromen nooit te laten omdat we ervaren dat ze ons iedere keer weer een beetje verder brengen naar wie we echt willen zijn.'


Harrie Bielders, Beelden en overpeinzingen.

Overpeinzing:

Levensdoelen.

 

We worden geboren als hulpelozen en onwetenden. In de levensschool leren we stap voor stap onze fysieke en psychische capaciteiten ontwikkelen en kunnen we langzaam de zin, het doel van het leven ontdekken. En dat doel of die doelen zullen voor iedereen verschillend zijn.

Voor mij zijn de algemene levensdoelen:

 

  1. ons bewust worden van onszelf en van alles wat er om ons heen is en gebeurt;
  2. het verwerven van vrijheid, dat wil zeggen de mogelijkheden verwerven om te worden wie we vanuit onze diepste dromen willen zijn;
  3. ons betrokken voelen bij allen en alles om me heen.

 

Ons bewust worden van wie we zijn, wat ons beweegt, wat onze dromen zijn, is een voorwaarde om vrij te zijn, om te kunnen handelen vanuit onszelf en niet vanuit datgene wat de omgeving van ons vraagt via verwachtingen, reclames, influencers, mode en ideologieën, want dat is geen vrijheid maar slaafsheid en na-aperij.

 

Ons bewust worden van onze sterke en zwakke kanten is eveneens een voorwaarde om vrij te zijn, om ons bewust te zijn van wat we wel en niet kunnen wensen en najagen, welke dingen we wel en niet kunnen bereiken vanuit onze mogelijkheden. Een tulp wil een tulp worden en kan geen boom worden. Vrijheid is pas echte vrijheid als het zijn grenzen kent.

 

Bewustwording is eveneens een voorwaarde voor betrokkenheid. Ons bewust zijn van de mensen en alles om ons heen is een voorwaarde om erbij betrokken te kunnen zijn, er een verbinding mee aan te gaan. Wat we niet kennen, weten, voelen en zien bestaat voor ons niet en dus kunnen we er ook geen verbinding mee aangaan, ons erbij betrokken voelen.

 

Ook vrijheid is een voorwaarde om betrokken te kunnen zijn op onze omgeving in de meest brede betekenis van het woord, omdat we alleen oprecht betrokken kunnen zijn, ons kunnen verbinden met mensen, dingen, de aarde, gebeurtenissen, ideeën en omstandigheden als we dat doen vanuit vrijheid en niet omdat we anderen en het andere nodig hebben om onszelf goed en waardevol te voelen. Dat is immers geen echte betrokkenheid, verbinding, maar afhankelijkheid.

 

Bewustwording is een voorwaarde voor vrijheid en betrokkenheid.

Vrijheid en betrokkenheid zijn voorwaarden voor onze groei en ontwikkeling: de essentie van leven. Alles wat leeft, wil groeien, zich ontwikkelen en bloeien vanuit zijn of haar eigen essentie.


Harrie Bielders, Van alles en nog wat.

Teksten:

Albert Einstein zei:

‘Je kunt een situatie niet veranderen met dezelfde manier van denken als waarmee je die situatie hebt geschapen.’

 

'In een nieuw economisch verhaal willen we kwaliteit boven kwantiteit. De enorme verspilling aan grondstoffen, energie en geld voegt geen enkele waarde toe aan ons dagelijks leven. Wat schieten we er als samenleving mee op om aan producten die ontworpen zijn om mensen te doden in onze belangrijkste index bnp (bruto nationaal produkt) evenveel waarde toe te kennen als aan die zaken die ons in leven houden? Voortaan, wanneer beleidsmakers tevreden zijn over groei, moet onze eerste vraag zijn: ‘Groei van wat precies?’


Sander Heijne en Hendrik Noten, Fantoomgroei, pag. 182-183.

 

'Er zijn zaken die we nodig hebben, om te overleven, om een zekere levensstandaard te verwerven of te behouden, om geluk en welbehagen te ervaren. Er zijn ook zaken die we niet nodig hebben. Ze vormen geen capabiliteiten, we houden eraan vast omdat we het leuk en lekker vinden. Vlees eten vinden we lekker. Zwarte Piet vinden we leuk. Grove winst: lekker en leuk. Maar verschaffen ze geluk? Voor die vraag kun je eigenlijk als ezelsbruggetje aanhouden: geluk dat bestaat ten koste van anderen kan van alles zijn, maar nooit geluk.'


Ramsey Nasn, De fundamenten, pag. 116.

 

'Heldhaftigheid is het vermogen om hoop op te roepen waar die er helemaal niet is. Om een lucifer aan te strijken om de leegte te verlichten. Om ons de mogelijkheid te laten zien voor een betere wereld – niet een betere wereld zoals wij willen dat die bestaat, maar een betere wereld waarvan we niet wisten dat die kon bestaan. Om een situatie te nemen waarin alles volgslagen fucked lijkt te zijn en deze toch op een of andere manier goed te maken.'


Mark Manson, Alles is fucked: Een boek over hoop, pag. 15.

 

'Angst voor schaamte en uitsluiting, zwijgen om zelfbehoud, meedoen voor erkenning: dát is de groef waarin mensen zich voortbewegen. Daarbuiten stappen vergt een enorme krachtsinspanning. Een zelfbeeld dat uitgaat van ieder mens als potentiële held strookt dan ook niet met de werkelijkheid. Sterker nog: bet bereidt ons niet voor op wie we zijn áls het erop aankomt. Word je dan een roofdier onder roofdieren of is het altijd mogelijk een zekere mate van autonomie te behouden, zelfs met massieve tegendruk en mogelijk verstrekkende gevolgen.'

Roxane van Iperen, De genocidefax, pag. 13.

 

'Vanaf jonge leeftijd zoeken mensen aansluiting bij een collectief – een gezin, (sub)cultuur of gemeenschap – en willen erin opgenomen worden, ook als dat betekent: zwijgend toekijken of actief bijdragen aan uitsluiting en wanpraktijken. Trouw aan eigen land, politieke kleur, werk, religie of familie wordt vaak als iets positiefs gezien, maar die loyaliteit kan een dwingende vorm aannemen. Een groep die begint als een veilige haven vol lichtvoetige (h)erkenning en gedeelde normen en waarden, verhardt in ‘het eigen’ versus ‘de ander’, en soms zelfs in projectie van problemen en gebreken op een gedeelde zonderbok. Wie het dan nog aandurft binnen de eigen groep twijfel of kritiek te uiten, wacht als verrader de zwaarste straf: verstoting.'

Roxane van Iperen, De genocidefax, pag. 9.

 

'Of mensen in bepaalde situaties  tot handelen durven over te gaan hangt mede af van de mogelijke gevolgen: hoe meer nare consequenties, hoe moeilijker het is. Groepsleden hebben het gevoel dat ze het zich niet kunnen ‘permitteren’ het onrecht aan te kaarten vanwege verlies van status, reputatie, de veiligheid van de groep of gewoon geld. Hoe meer iemand zijn of haar identiteit heeft opgehangen aan de groep, hoe meer diegene te verliezen heeft. Conformistische of ‘sociale’ mensen, die met dat harmonieuze gedrag vaak een mooie positie en erkenning verwerven, zullen het dan ook moeilijker vinden en risico te nemen.'


Roxane van Iperen, De genocidefax, pag. 28.

 

Goethe zie: ‘Alles wat je kunt doen of van droomt, begin eraan! In stoutmoedigheid liggen genie, kracht en magie besloten.’ Je hoeft niet al te weten wat je volgende stappen zullen zijn om die eerste, moeilijkste stap te nemen. Het universum snelt je te hulp en biedt kansen.'


Susan Smith, Een stoomcursus gedachtekracht, Happinez winterboek 2020-2021, pag. 52.

 

'Het is uiteindelijk de kracht van de verbeelding waarmee we onze eigen realiteit kunnen beïnvloeden. Ieder moment kunnen we het roer van ons leven omgooien en deze kracht gebruiken om ons een wereld en een leven voor te stellen waarin we ons prettig en nuttig voelen. Dit is een eerste, bewuste stap binnen het creatieve proces. En het is een stap – de overgang van slachtoffer naar schepper – die waarschijnlijk keer op keer weer gezet dient te worden. We kunnen telkens weer kiezen tussen donker en licht. Tussen destructief en creatief. De creatieve mens is de mens die verantwoordelijkheid voor het eigen leven op zich neemt.'

Nathaniël Bagijn, Geboortegrond van de mens als creatief wezen, Mantra lente 2021, pag. 62.

Sferen juni t/m augustus 2021:

Je kunt alle afbeeldingen op deze website vergroten door erop te klikken.

Juni 2021 was gemiddeld gezien een zeer natte maand. Er viel 54% meer neerslag dan normaal. 

Maar het was nog volop LENTE! Er viel dus veel te genieten. 

De vakantiemaand juli was aan de koele kant en werd gekenmerkt door hevige regenval die leidde tot enorme wateroverlast in onder andere Duistsland, Belgie en in Limburg. 

In Valkenburg begon het water angstaanjagend te stijgen op 14 julie en overstroomde 's avonds en 's nacht het centrum van Valkenburg en de omliggende lagere gebieden.

Op 15 juli en de dagen daarna werden de verwoestende gevolgen zichtbaar.

Boven: 14 juli rond 17.30 uur.

Onder: 15 juli in de ochtend.

17 juli: met man en macht wordt puin geruimd, verdwaasd en vol onzekerheid over de toekomst.

Het zal nog maanden duren voordat de stad weer een beetje haar oude gezicht en sfeer terug heeft. 

Veel erger waren de overstromingen in Belgie en Duitsland waar honderderden doden vielen.

Het vredige toeristische wijndorp Altenahr in Duistsland werd voor een deel weggevaagd.

Het zal nog jaren duren voordat de verwoestingen die deze ramp aanrichtte enigszins zijn hersteld. 

Wanneer worden we wakker? Pas als de desastreuse gevolgen onszelf treffen? 

Minder kleren en spullen kopen. Minder vlees eten. Minder grootschalige intensieve veeteelt en monoculture landbouw toestaan. Minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gebruiken. Minder vervuilende teelt- en maakprocessen. Minder energie en water verbruiken. Minder spullen en voedsel kopen die van ver moeten komen. Minder goederen over de hele wereld transporteren. Minder reizen. Minder ver reizen. Minder vervuilend reizen. Minder plastics en en ander schadelijke afval- en reststoffen toelaten. Minder dingen doen die ons niet echt gelukkig maken, maar alleen maar verdoven. Minder bezig zijn met alleen maar ons eigen welbevinden. Enzovoort. 


MEER


 Meer producten langer gebruiken, hergebruiken en repareren. Meer recyclen. Producten produceren die langer meegaan. Meer milieuvriendelijke teelt- en maakprocessen. Meer integraal en regionaal produceren. Meer kwaliteit bieden in plaats van kwantiteit. Meer gezond eten. Meer biologische en circulaire teelt toepassen. Meer gebruik maken van milieuvriendelijk energie. Meer voedsel en andere producten kopen uit onze directe of nabije omgeving. Meer dingen doen die ons echt gelukkig maken. Meer oog hebben voor de mooie dingen om ons heen. Meer aandacht voor we wel hebben inplaats voor wat we niet hebben. Meer aandacht hebben voor de invloed van ons handelen op onze omgeving.

Enzovoort. 

Boeken:

Kunst & cultuur:

Kunst in Parijs:

1. Het beeld l'Écoute , Het Luisteren, van Henri Miller uit 1986 op het plein voor de Église Sint Eustache.

2. Het museum Fondation Vuitton in het Bois de Boulogne, geopend in 2014 en in 2016 tijdelijk gekleurd door Daniel Buren.

3. Place de Vosges in de wijk Le Marais, aangelegd in aan het begin van de 17de eeuw.

Nieuwe uitgaven:

Gedurende 30 jaar heb ik de stad Parijs vele malen bezocht en er rondgedwaald. De indrukken, ervaringen en wetenswaardigheden die ik tijdens deze dwaaltochten heb opgedaan, heb ik onlangs vastgelegd als herinnering voor mezelf en als reisgids voor iedereen die deze bijzondere stad wilt bezoeken en ontdekken.

De reisgids bestaat uit twee handzame delen van 13x17 cm., tesamen 230 pagina's, met 60 plattegrondjes en 140 fotos.


Inhoud:

Deel A: 

0. Ronddwalen door Parijs.

1. Tuinen en parken.

2. Musea.

3. Kerken.

4. Begraafplaatsen.

Deel B:

0. Over Parijs.

1. Pleinen.

2. Wijken. 

3. Passages en warenhuizen.

4. Wat niet mag ontbreken.


De gids kost 25 euro, exclusief verzendkosten. Je kunt de gids bestellen via harriebielders@gmail.com onder vermelding van je naam en adres.

Voor alle inlichtingen over deze en andere uitgaven: ga naar 'Winkel' in het hoofdmenu of klik op onderstaande klop.

Je kunt alle afbeeldingen vergroten door erop te klikken.

Reacties en  aanbevelingen via

 harriebielders@gmail.com